Güvenirlik Katsayılarının Kayıp Veri Atama Yöntemlerine Göre İncelenmesi


Investigation of Reliability Coefficients According to Missing Data İmputation Methods


Dr. Çiğdem Akın ARIKAN & Dr. Sümeyra SOYSAL


ÖZET
Bu çalışma amacı güvenirlik katsayı kestirimlerinin kayıp veri atama yöntemlerine göre örneklem büyüklüğü, kategori sayısı ve kayıp veri oranları koşulları altında incelenmesidir. Bu doğrultuda örneklem büyüklüğü 500 ve 5000 olacak şekilde 20 maddeden oluşan veri seti üretilmiştir. Üretilen tam veri setlerinde tümüyle seçkisiz kayıp koşulu altında %5, %10, %20 ve %30 oranlarında silme işlemi gerçekleştirilmiştir. Silme işleminden sonra kayıp veri atama yöntemlerinden 0, regresyon, ortalama ve çoklu atama yöntemleri ile değer ataması yapılmıştır. Güvernirlik katsayıları olarak ise Cronbach α, Standartlaştırılmış α, Armor’un θ, Guttman Lambda 4, Guttman Lambda 5, Guttman Lambda 6 ve McDonald’ın ω güvenirlik katsayıları kullanılmıştır ve elde edilen kestirimler tam veri üzerinden elde edilen kestirimler ile karşılaştırılmıştır. Çoklu atama ve regresyon atama tekniklerinin birbirine benzer ve genel olarak yüksek performans gösterdiği, 0 atama tekniğinin ise en kötü performans gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır


ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the reliability coefficient estimates under the conditions of sample size, number of categories and missing data rates according to the methods of missing data imputation. Within this context, the data sets were generated 20 number of items for sample size 500 and 5000 respectively. The full data sets were deleted under missing completely at random condition by five, ten, twenty and thirty percent. After deleting data sets, missing data techniques 0, mean, regresion and multiple imputation were carried out on incomplete data sets. Reliability coefficients which used this study were Cronbach α, standardised α, Armor‘un θ, Guttman Lambda 4, Guttman Lambda 5, Guttman Lambda 6 and McDonald‘ın ω, and the reliability estimations were compared with the full data sets of the reliability estimations. Results show that regresion and multiple imputation techniques had similar and generally high performance results, but 0 impuations had low performance.


ANAHTAR KELİMELER: Güvenirlik katsayıları, kayıp veri, kayıp veri atama teknikleri


KEYWORDS: Reliability coefficients, missing data, missing data techniques


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education