Öğretmenlerin Program Odaklı Profesyonel Gelişiminde Öz-Değerlendirme ve Akran Değerlendirmenin Rolü


The Role of Self-Reflection and Peer Review in Curriculum-focused Professional Development for Teachers


Nihal YURTSEVEN & Sertel ALTUN


ÖZET
Profesyonel gelişim, öğretmenlerin profesyonel yaşamlarını devam ettirmelerinin temelini oluşturur ve bu süreçte önemli miktarda sağlam desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu araştırmanın amacı Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) çalışmaları kapsamında öz-değerlendirme ve akran değerlendirmenin öğretmenlerin profesyonel gelişimleri üzerinde nasıl bir değişime neden olduğunu incelemektir. Araştırma eylem araştırması deseniyle yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinde çalışan 10 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma çerçevesinde, öğretmenlere UbD konusunda eğitim verilerek, tasarım grupları oluşturmaları, bu gruplar dahilinde üçer tasarım geliştirmeleri, geliştirdikleri tasarımları geribildirimler doğrultusunda düzenledikten sonra sınıflarında uygulamaları sağlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak akran değerlendirme formları kullanılmıştır. Toplanan nitel veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öz-değerlendirme ve akran değerlendirmenin, öğretmenlerin tasarım ve uygulama süreçlerini değerlendirmelerine önemli katkılarda bulunduğunu ortaya koymuştur


ABSTRACT
Professional development is the backbone for teachers’ to sustain their professional lives without coming to a stop and they need a considerable amount of solid support in this process. The purpose of this study is to investigate what contributions self-reflection and peer review made on teachers’ professional development within the scope of professional studies based on Understanding by Design (UbD), an instructional design model. The study was carried out through action research. The participants of the study were 10 EFL teachers working at a state university in Istanbul, Turkey. Within the framework of the study, the teachers received training about UbD, formed groups and made unit designs and implemented them in their classes as part of the action research. As data collection tools, self-reflection and peer review forms were used. The collected data were analyzed through the content analysis. The findings of the study indicated that self-reflection and peer review made considerable contributions to the teachers’ professional development throughout the study. With the help of self-reflection and peer review, the teachers had the opportunity to revise their unit designs and implementation process and their awareness raised about their strengths and weaknesses.


ANAHTAR KELİMELER: anlamaya dayalı tasarım (UbD), profesyonel gelişim, tasarım, akran değerlendirme.


KEYWORDS: Understanding by Design (UbD), professional development, unit design, peer review, self-reflection.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education