Fransızca yabancı dil öğretiminde eylem-odaklı yaklaşıma dayalı bir uygulama örneği: nitel bir durum çalışması


An Application of the action-based approach in French Language Teaching: A qualitative case study


Yrd. Doç. Dr. Cihan AYDOĞU, Arş. Gör. Meltem ERCANLAR & Arş. Gör. Esra Başak AYDINALP


ÖZET
Bu araştırma eylem odaklı yaklaşımı temel alan projeye dayalı faaliyetlerin geliştirilmesi, bunların Fransızca yabancı dil öğretiminde uygulanması ve bu uygulamanın öğrencilerin dilsel, kültürel ve iletişimsel becerilerinin gelişimine, öğrenciler arası işbirliğinin ve motivasyonun pekiştirilmesine etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Eylem Odaklı Yaklaşıma uygun faaliyet planları oluşturulmuş, bu faaliyetler grup halinde çalışacak olan öğrencilere, okul dışında yürütülmek üzere dağıtılmış, araştırmacıların rehberliğinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiş ve bir topluluk önünde sunulmuştur. Ayrıca öğrencilerin bu süreçteki deneyimlerini ortaya koymak için informal gözlem ve odak grup görüşmeleri yapılmış, bunun yanı sıra öğrenci ürünleri, araştırmacı ve öğrenci günlükleri analiz edilmiştir. Çalışılan konuyu derinlemesine incelemeyi ve göz ardı edilmiş noktaları açığa çıkarmayı amaçlayan bu araştırma, nitel bir durum çalışması olarak desenlenmiştir. Bu doğrultuda toplanan veriler nitel yaklaşıma uygun olarak analiz edilmiş ve temalandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda iki ana tema ve 22 alt temaya ulaşılmıştır. Birinci ana tema olan projenin güçlü yönleri başlığı altında projelerin öğrenme süreçlerine ve öğrencilere dair getirileri, ikinci ana tema olan projenin sınırlılıkları başlığı altında ise grup çalışmasının zorluklarından doğan sınırlılıklar ve projelerin gerçekleştirildiği ortamın hedef dilden kopuk olmasından kaynaklanan zorluklar yer almaktadır.


ABSTRACT
This research aims to develop tasks based upon projects founded on action-based approach and the application of these tasks in French Language Teaching and to reveal their influences on the reinforcement of the motivation, collaboration among students and the development of their communicational, linguistic and cultural skills. In line with this purpose, task plans in accordance with action-based approach have been formed, these tasks had been distributed to students in groups in order to be performed outside the school, and they had been realised under the guidance of researchers and had been presented in front of an audience. Moreover, in order to reveal experiences of students during this process, informal observation and focus group interviews had been conducted, products of students, diaries of students and that of researchers had been analysed. This research is designed as a qualitative case study, which intends to show up ignored points of the subject and to investigate it profoundly. In this direction, the data gathered had been analysed and thematised according to the qualitative approach. Finally two main themes and twenty-two subthemes have been achieved. Under the first main theme, the strengths of the projects, the output of the projects regarding students and the teaching processes take place whereas the second main theme is named limitations of the project and difficulties due to collaborative work of groups and to the milieu of the projects which were disconnected from the target language.


ANAHTAR KELİMELER: Eylem odaklı yaklaşım, faaliyet tabanlı öğretim, sosyal aktör, işbirliği, yabancı dil öğretimi.


KEYWORDS: Action-Based Approach, task based learning, social actor, collaboration, foreign language teaching.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education