Ortaöğretim Finansmanının Sağlanmasında Kamu Kesiminin Rol ve Sorumlulukları


Role and Responsibilities of the Public Sector in Ensuring Secondary Education Financing


Arş. Gör. Mücella SAVAŞ YALÇIN & Dr. Öğr. Üyesi Durdağı AKAN


ÖZET
Ortaöğretim finansmanının sağlanmasında kamu kesiminin rol ve sorumluluklarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma durum çalışması olarak yürütülmüş nitel bir araştırmadır. Çalışma grubunu, maksimum çeşitlilik ve kartopu örneklem stratejilerinden yararlanılarak Erzurum il sınırları içinde ortaöğretim okullarında görev yapan okul yöneticileri ve yerel düzeyde eğitim finansmanıyla ilişkili sorumluluk üstlenen belediye ve milli eğitim müdürlüklerindeki yetkililer oluşturmuş ve toplam 17 katılımcı ile görüşülmüştür. Veri toplama sürecinde görüşme ve doküman incelemesi tekniklerinden yararlanılmıştır. Görüşmelerde araştırmacı tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmada; ortaöğretim okullarına merkezi düzeyde yeterli kadar kaynak ayrılmadığı, eğitim finansmanında yerel düzeyde sorumlu olan kamu birimlerinin yeterince aktif olmadığı belirlenmiş ve özellikle sorumlu belediyelere merkezi düzeyden aktarılan payların nasıl gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. Eğitim finansmanına ait yasal dayanaklar incelendiğinde ortaöğretim finansmanına ait yeteri kadar ayrıntının yer almadığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
This study, which aims to reveal the roles and responsibilities of the public sector in securing secondary education, is also a qualitative research carried out conducted as a case study. The working group was formed by using the maximum diversity and snowball sampling strategies for the school administrators working in secondary schools in the Erzurum province borders and the authorities in the municipal and national education directorates responsible for educational financing at the local level and a total of 17 participants were interviewed. During the data collection process interview and document review techniques were used. By using the semi-structured interview form developed by the researcher in the interviews, the data was analyzed by content analysis technique. In the research; It has been determined that there is not enough resources at the central level for the secondary schools and that the public units responsible for the local level in the education financing are not active enough and no evidence has been reached about how the shares transferred from the central level to the responsible municipalities are fulfilled. When the legal basis of educational financing is examined, it has been determined that there is no detail as much as secondary school finances.


ANAHTAR KELİMELER: Ortaöğretim, ortaöğretim finansmanı, finansman,


KEYWORDS: Secondary education, secondary finance, finance,


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education