İlkokul Sosyal Bilgiler Programı ile C3 Çerçeve Programında Yer Alan Kazanımların Karşılaştırılması


The Comparison of the Achievements in the Primary School Social Studies Program and C3 Framework Program


Dr. Öğr. Üyesi Erhan GÖRMEZ


ÖZET
Gelişmiş ülkeler karşılaştıkları toplumsal sorunların üstesinden gelmek için eğitim sistemlerini etkili bir biçimde kullanmaktadırlar. Bu ülkeler, eğitim programlarını sürekli güncel tutarak ortaya çıkan yada çıkma ihtimali olan sorunlara anında müdahale etmektedirler. Bu gelişmiş ülkelerden biri de hiç şüphesiz ABD’dir. Nüfusu çok farklı etnik gruplardan oluşan ABD’nin 20. yüzyılın başında karşılaştığı en önemli sorunlardan biri de ırkçılık sorunu olmuştur. ABD farklı etnik grupların meydana getirdiği bu mozaiği bir arada tutabilmek ve ırkçılığın neden olduğu sorunları ortadan kaldırmak için eğitim kurumlarına çok kültürlü bir anlayışı yansıtan “Sosyal Bilgiler” adında bir ders koymuştur. Bu ders kendisine yüklenen “toplumsal varoluşu gerçekleştirme” misyonundan ötürü dünyanın bir çok ülkesi tarafından da (Kanada, Japonya, Güney Kore, Finlandiya, Türkiye vb.) eğitim programlarında okutulmaya başlanmıştır. Çok disiplinli bir yapıya sahip olan bu dersin, dönem dönem eğitim bilimlerinde meydana gelen çağdaş anlayışları da yakından takip ettiği görülmektedir. ABD’de özellikle sosyal bilgiler dersinin çağdaş bir boyuta ulaşmasında Amerikan Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi'nin (NCSS) çok yoğun çabaları söz konudur. Bu çalışmada 2013 yılında Amerikan Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi'nin (NCSS) eyaletler temelinde sosyal bilgilerin standartlarını geliştirmek amacıyla hazırlamış olduğu Okul, Meslek ve Sivil Yaşam (The College, Career and Civic Life) adlı çerçeve programında yer alan K 3-5 seviyelerine hitap eden ders kazanımlar ile Türkiye’de 2004-2005 yılları arasında yeniden yapılandırılan ve 2012 yılında güncellenen 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait olan kazanımlar karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doküman incelemesi aşamalarına göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucu genel olarak değerlendirildiğinde C3 Çerçeve Programının Vatandaşlık, Ekonomi, Tarih ve Coğrafya disiplinleri ile ilgili kazanımlarının, ilkokul sosyal bilgiler programında yer alan kazanımlara kıyasla daha kapsamlı, güncel ve uygulamaya dönük olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
Developed countries use educational systems effectively to overcome the social problems which they faced. By keeping their educational system up to date consistently, they interfere the problems which were arisen or have potentially to arise. Undoubtedly, one of these developed countries is the United States of America. At the beginning of the 20th century the most important problem this state had, which had a very different ethnic structure, was racism. In order to keep this ethnic mosaic of different cultures together and to remove racist issue on the ground, the United States has put a course called “Social Studies”, which reflects a multicultural understanding of educational institutions. The best example of this situation is the introduction of a lesson called Social Studies in educational institutions as a solution to the social chaos in the early 20th century in the United States. This course has been included in curriculum of many countries in the world (USA, Canada, Japan, South Korea, Finland, Turkey etc) due to the mission of "realization of social existence" which was attributed to it. It has been observed that this course, which has a multidisciplinary structure, closely followed the contemporary understandings that have taken place in the educational sciences from time to time. Especially in the USA, to reach the Social studies a contemporary dimension, American National Council for the Social Studies (NCSS) spends more effort. This study attempted to compare the achievements addressed to the K3-5 levels in the College, Career and Civil Life (C3) Framework program prepared by American National Council for the Social Studies in the year 2013 to improve social information standards on the basis of the provinces with those of primary social studies course which was restructured in Turkey between 2004 and 2005 and updated in 2012 in Turkey. In the research, it was benefited from document analysis method which is one of the qualitative data collection methods. The data obtained from the study were analyzed according to the stages of the document analysis method. The result of the research evaluated generally. It can be said that the achievements of the C3 Framework program on Citizenship, Economy, History and Geography disciplines are more comprehensive, actual and practical compare to the o the achievements in the primary school social studies curriculum.


ANAHTAR KELİMELER: İlkokul, sosyal bilgiler programı, C3 çerçevesi, kazanımlar


KEYWORDS: Primary school, social studies curriculum, c3 framework, achievement


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education