Polis Meslek Yüksek Okulları Polis Etiği Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi


Evaluation of Police Ethics Course Curriculum at Police Vocational Colleges


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Murat PAYAM & Yrd. Doç. Dr. Esed YAĞCI


ÖZET
Bu araştırma, Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Polis Etiği dersi öğretim programında belirtilen hedef davranışlara öğrencilerin ulaşma düzeyini, programın duyuşsal özelliklere etkisini ve programa ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemeye yöneliktir. Betimsel araştırma yöntemi kullanılan araştırmanın çalışma grubunu, 4 PMYO’dan 767 öğrenci ve 28 polis okulunda Polis Etiği dersine giren öğretim görevlileri oluşturmuştur. Araştırma verileri, “Polis Etiği Düzey Belirleme Testi”, “Polis Etiği Dersi Duyuşsal Özellikler Ölçeği” ve “Polis Etiği Anket Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda hedeflere ulaşma düzeyleri açısından okullar değerlendirildiğinde A PMYO, B ve D PMYO’dan; C PMYO, B PMYO’dan; D PMYO ise B PMYO’dan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Programın C ve D PMYO’da öğrencilerin duyuşsal özellikleri üzerinde etkili olduğu fakat A ve B PMYO’da etkili olmadığı saptanmıştır. Okullara ait son test puan ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. D PMYO öğrencilerinin son duyuşsal özellik puanları, A, B ve C PMYO öğrencilerinden; A PMYO öğrencilerinin son duyuşsal özellik puanları, B PMYO öğrencilerinden; C PMYO öğrencilerinin son duyuşsal özellik puanları, B PMYO öğrencilerinden anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Öğretim elemanlarının polis etiği dersi öğretim programına ilişkin genel olarak görüşleri olumlu olmakla birlikte, programın öğelerine yönelik eksiklikler olduğunu bildirmişlerdir.


ABSTRACT
The aim of this study is to find attainability of aimed behavioral objectives in Police Ethics Course Curriculum at Police Vocational Colleges (PVC), effect of program on students’ affective characteristics and opinions of teachers as to the program. Descriptive study model was employed in this research. The study group composed of 767 pupils and police ethics lecturers in 28 PVC. “Police Ethic Proficiency Exam”, “Police Ethic Affective Characteristics Scale” and “Police Ethic Questionnaire” were used to collect data. In the results, it was found that there was a statistically difference between school levels considering realization rate of aimed behaviors. The difference was in favor of A PVC among B and D PVC; between C and B PVC it was in favor of C PVC and the difference was in favor of D PVC between D and B PVC. It was found that the program was effective on affective characteristics of students at C and D PVC but it was not effective on students at A and B PVC. The effect of program on affective characteristics for different schools was statistically significant. The difference was in favor of D PVC among A PVC, B PVC and C PVC; between A PVC and B PVC the difference was in favor of A PVC and the difference was in favor of C PVC between C PVC and B PVC. The analysis of data revealed that although participant police ethics lecturers have moderately positive opinions on components of the police ethics program, they still think there are inefficient points of Police Ethics Course Curriculum at PVC that need to be revised and developed.


ANAHTAR KELİMELER: Program değerlendirme, polis etiği dersi öğretim programı, etik eğitimi, hedeflerin ulaşılabilirliği


KEYWORDS: Curriculum evaluation, police ethics course curriculum, ethics education, attainability of objectives


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education