Öğretmenlerinin Öğretim Sitilleri Hakkında Öğrenci Algları**


Student Perceptions on the Teaching Styles of Their Teachers


Doç. Dr. Ömer BEYHAN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmenlerinin öğretim uygulamaları sırasında öğretmen adaylarının öğretmen stilleri üzerindeki algılarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada, müzik öğretmenlerinin uygulama okullarındaki müzik öğretmenlerinin öğretme stilleri üzerindeki algıları tartışılmıştır. Araştırma, bu algılamanın, uygulama okulu sınıflarında öğrenci sayısına ve öğretmen eğitimi veren fakültelere göre farklılık gösterip göstermediğini de araştırmaktadır. Araştırma verileri, Grasha'nın Öğretim Stilleri Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Bulgular, müzik öğretmeni öğretmenlerinin okul deneyimi uygulamaları sırasında müzik öğretmenlerinin öğretim tarzlarını "uzman / yetki / kişisel model" olarak algıladıklarını ve sınıftaki öğrenci sayısının öğretmen adayı öğretmenlerinin öğretim stillerine ilişkin algılarını yalnızca temsilci öğretiminde değiştirdiğini ortaya koymuştur. Eğitim görülen fakülte değişkeninin 'Kolaylaştırıcı' ve 'Yetki Verici' öğretme stilleri üzerinde etkisi olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
The aim of this research is to reveal the perceptions of student teachers on the teaching styles of music teachers during their teaching practice. This study discusses the perceptions of student teachers on the teaching styles of music teachers at their practice schools. The research further investigates if this perception differs in terms of number of students in the practice school classrooms and student teachers` studying university. Research data were collected using Grasha's Teaching Styles Inventory. The findings showed that music student teachers perceived the teaching style of their music teachers during school experience as “expert/authority/personal model and the number of students in classroom significantly changed the student teachers' perceptions on teaching styles of music teachers only in delegator teaching style. The university variable has effects on 'Facilitator' and 'Delegator' teaching styles


ANAHTAR KELİMELER: Müzik öğretmenleri,öğretmen eğitimi,öğretim sitili, algı


KEYWORDS: Music teacher, teacher education, teaching style, perception


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education