Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi


Evaluation of Initial Teacher Training Program According to Novice Teachers' Opinions


Özgür ULUBEY


ÖZET
Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin eğitimi Şubat 2016 tarihinden itibaren Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge kapsamında yürütülmeye başlanmıştır. Bu program ile aday öğretmenlerin atanmalarından itibaren yaşadıkları sorunların en aza indirilmesi, görev yaptıkları bölgeye, milli eğitim sistemine, okula, sınıfa, öğrencilere yönelik uyum sorunlarının çözülmesi amaçlamıştır. Bu çalışma, aday öğretmen yetiştirme programının uygulanabilirliğinin belirlenebilmesi için programa katılan aday öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi gereğinden ortaya çıkmıştır. Programın değerlendirilmesi sonucunda konu ile ilgili program geliştirme sürecine yönelik dönüt verilmesi, programın daha işlevsel hale getirilmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Bu gerekçelerle araştırmada, Aday Öğretmen Yetiştirme Programının aday öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden görüngübilimin kullanıldığı araştırmanın katılımcılarını, Türkiye’nin batısındaki bir ilde aday öğretmen yetiştirme programındaki aday öğretmenler arasından maksimum çeşitlik örnekleme seçilmiş 15 farklı branştan 20 aday öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve tümevarımsal içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada, sınıf içi gözlemlerin, okul içi ve okul dışı uygulamaların, önerilen film ve kitapların mesleğe uyum sağlamada yararlı olduğu, mesleki bilgi ve becerileri geliştirdiği, öğrencilere, sınıfa ve okula uyuma katkı sağladığı söylenebilir. Ancak programın olumlu yönlerine karşı programın paydaşlar tarafından anlaşılamamasından kaynaklı sorunların yaşandığı, programın uygulanmasın ve denetiminde de sorunlar olduğu bu sorunların çözülmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
Starting from February 2016, the Ministry of Turkish National Education launched a new program on teacher training under the Directive on Initial Teacher Training Process. The aims of this program are to help novice teachers solve adaptation problems, which they may encounter on the region where they worked and get experiences on the education system, schools, classes and students at which they will work. A need emerges to evaluate the effectiveness of this program by exploring the experiences of those who participated in the program. Feedbacks from the participants would help policy makers make the program more functional. The purpose of this study is to evaluate the Initial Teacher Training Program according to the opinions of novice teachers. Using the maximum variety sampling, participants were novice teachers, from fifteen different subject areas, who participated in Initial Teacher Training Program in a city in Western Turkey. Data were collected through a semi-structured interview form developed by the researcher and analyzed using inductive content analysis. Results showed that classroom observations, in-school and out-of-school practices, recommended films and books were useful for novice teachers to improve occupational adjustment, professional knowledge and skills and to get adapted into school, class and students. However, analysis reveal that problems including the lack of understanding of the program by the stakeholders, and the implementation and supervision of the program should be solved. Results of this study suggested that novice teachers, mentor teachers and principals should get informed about the program.


ANAHTAR KELİMELER: aday öğretmen yetiştirme programı, aday öğretmen, program değerlendirme.


KEYWORDS: novice teacher, program evaluation, teacher education.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education