Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme


The Effects of Teachers’ Classroom Management Attitudes on Students’ Development: A Phenomenological Analysis


Yrd. Doç. Dr. Şenol SEZER


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin sınıf yönetimi tutumlarının öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimi üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 akademik yılında Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi alan 20 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden tipik durum örneklemi yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmenlerin sınıf içi tutumlarının öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde olumlu etkileri yanında olumsuz etkilerinin de olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin sınıf yönetiminde olumlu tutum ve davranışları, öğrencilerin sorun çözme yetkinliklerini artırmakta, minnettarlık duygusuna ve öğretmenlik mesleğini sevmelerine neden olmakta, akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamakta, öğrenme azmini ve kendine güven duygusunu artırmaktadır. Öğretmenlerin olumsuz sınıf yönetimi tutum ve davranışları, öğrencilerin okuldan ve dersten soğumasına, derse ve öğretmene karşı önyargılı olmasına, öğrenememesine, korku, kaygı ve özgüven eksikliğine neden olmaktadır. Öğretmenlerin olumsuz tutum ve davranışları, öğretmenlik mesleğine karşı önyargı, şanssızlık, pişmanlık, nefret, üzüntü, eksiklik, kızgınlık ve kin duygularını beslemektedir. Olumlu tutum ve davranışlar ise öğrenciler üzerinde rol model/örnek alma, adil olma, minnettarlık, mutluluk/heyecan, güdülenme, insanlık anlayışı, sevgi ve saygı, olumlu kişilik gelişimi ve özgüven duygularını canlı tutmaktadır.


ABSTRACT
In this study it was aimed to reveal the effects of teachers’ classroom management attitudes on students’ academic, social and emotional development. The study was conducted in phenomenological design which is one of the qualitative research methods. The study group consists of 20 pedagogical formation students in 2015-2016 academic year in Ordu University Faculty of Education. The study group were determined by using typical case sampling method which is one of the purposive sampling methods. The findings reveal that teachers’ classroom management attitudes both have negative and positive effects on students’ academic, social and emotional development. Teachers’ positive classroom management attitudes and behaviours contribute students’ problem solving capability, lead to enthusiasm on teaching and sense of obligation, contribute students’ academic and social development, enhance students’ learning tenacity and self-confidence. Teachers’ negative classroom management attitudes and behaviours have negative effects on students such as being disheartened to school and courses, prejudiced to the teachers and lessons, as well as learning inability, fear, anxiety and lack of confidence. Teachers’ negative attitudes and behaviours in classroom, nourish the feelings of students such as prejudice against the teaching profession, misfortune, remorse, hatred, sadness, insufficiency, anger and resentment. Teachers’ positive attitudes and behaviours keep alive a sense of taking teachers as the role model, and cause the feelings such as fairness, gratitude, happiness/excitement, motivation, humanity, love and respect, self-confidence and positive personality development.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen, sınıf yönetimi, tutum, gelişim, fenomenoloji


KEYWORDS: Teacher, classroom management, attitude, development, phenomenology


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education