Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması *


The Adaptation of Psychological Well-Being into Turkish: A Validity and Reliability Study


Yrd. Doç. Dr. Bülent Baki TELEF


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi 339’u (%64) kız ve 190’ı (%36) erkek olmak üzere 529 öğretmen adayından oluşmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam açıklanan varyansın %42 olduğu ve maddelerin tek faktör altında toplandığı saptanmıştır. Benzer ölçek geçerliği için Psikolojik İyi Oluş Ölçekleri ve İhtiyaç Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Psikolojik İyi Oluş ile Psikolojik İyi Oluş Ölçekleri ve İhtiyaç Doyumu Ölçeği arasında Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyonu .56 ve .73 (p<.01) olarak bulunmuştur. Güvenirlik çalışması sonucunda Cronbach alfa katsayısı .80 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test sonucuna göre ölçeğin birinci ve ikinci uygulaması arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r= .86, p<.01). Araştırma sonucunda Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’nin psikolojik iyi oluşu ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir


ABSTRACT
The purpose of this research is to study the psychometrical features of the Turkish form of the psychological well-being scale. The sample of the study includes 529 pre-service teachers, 339 (64%) of whom are females and 190 (36%) of whom are males. As a result of the exploratory factor analysis, it was found that the total explained variance was 42% and that the items were grouped under one factor. For criterion validity, psychological well-being scales and a need satisfaction scale were used. The Pearson product moment correlation between psychological well-being scales and a need satisfaction scale was calculated as .56 and .73 (p<.01). The reliability study indicated that the Cronbach alpha coefficient was .80. According to the test retest results, there was a high level of a positive and meaningful relation between the first and second applications of the scale (r= 0.86, p<.01). This study showed that the psychological well-being scale was a valid and reliable instrument to measure psychological well-being.


ANAHTAR KELİMELER: iyi oluş, psikolojik iyi oluş, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenirlik


KEYWORDS: well-being, psychological well-being, scale adaptation, validity, reliability

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education