Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi


Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Student Teachers


Yrd. Doç. Dr. Mecit ASLAN & Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Çalışmada karma araştırma yöntemi desenlerinden açıklayıcı karma desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi iki aşamada oluşturulmuştur. Nicel veriler için araştırmanın örneklemini dört farklı eğitim fakültesinin son sınıfında öğrenim gören 1129 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nitel veriler ise Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören 24 öğretmen adayından toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Öğretmenlik Uygulaması Dersi Değerlendirme Anketi” ve “Odak Grup Görüşmesi Formu” kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler, nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmenlik uygulamasının toplam süresinin yetersiz olduğu, uygulama okullarının uygun koşulara sahip olmadığı, genel olarak paydaşların gerekli yeterliklere sahip olmadıkları, sürecin başında öğretmen adaylarının yeterince bilgilendirilmedikleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, yaşanan olumsuzluklara rağmen öğretmenlik uygulaması dersinin genel olarak olumlu ürünler ortaya çıkardığı görülmektedir.


ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate teaching practice course in terms of student teachers. The study was conducted in accordance with sequential exploratory mixed method design. Sample of the study was selected in two stages. The quantitative data was collected from 1129 student teachers in four education faculties. As for qualitative data, they were obtained by focus group interviewing with 24 student teachers training in Yüzüncü Yıl University. A survey and a focus group interview form were used as data collection tools. The quantitative data was analyzed using descriptive statistics and qualitative data was analyzed using descriptive technique. Some of the results are like that: The time allotted for teaching practice is not enough, schools in which teaching practice was applied don’t have appropriate conditions, partners of teaching practice don’t have enough qualifications and the student teacher weren’t provided enough information prior to the teaching practice process. For all that, teaching practice course has generally led to positive outcomes.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen eğitimi, öğretmenlik uygulaması, program değerlendirme, öğretmen adayı, CIPP


KEYWORDS: teacher education, teaching practice, curriculum evaluation, student teacher. CIPP


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education