Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması


Comparison of Pre-service Teachers and Teachers’ Self-efficacy Beliefs


Yrd. Doç. Dr. Metin ELKATMIŞ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğretmen adayları ve öz yeterlilik düşüncelerinin belirli değişkenlere göre karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışma genel anket modeli uygulanarak açıklayıcı bir şekilde oluşturulmuştur. Çalışmayı oluşturan grup Anadolu’ nun bir şehrinde çalışan öğretmenlerden ve 2014-2015 akademik yılında aynı şehirde bulunan eğitim fakültesi 4.sınıf, sınıf öğretmenliği, fen ve teknoloji öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, beden eğitimi öğretmenliğinde okuyan öğrencilerden oluşmuştur. Bu çalışmanın örneklemi 249 ve 105 öğretmen adayını kapsamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, öğretmen adaylarının özyeterlilik düşünceleri cinsiyete ve birinci ya da ikinci öğretimde okumalarına göre çok büyük değişiklik göstermemiştir. Asıl büyük değişiklik devam ettikleri bölüme ve meslek seçimi nedenlerine göre olmuştur. Diğer taraftan görevde olan öğretmenlerin özyeterlilik düşüncelerinde cinsiyet ve eğitim statüsünün önemli etkisinin olmadığı ancak işteki kıdemin büyük etkisi olduğu görülmüştür. Bununla birlikte her iki grubun katılımcılarının aynı seviyede mesleki özyeterlilik algılamasına sahip olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
The purpose of the present study is to investigate pre-service teachers and teachers’ self-efficacy beliefs in relation to some variables. For this purpose, the present study was designed as a descriptive study employing a general survey model. The universe of the study consists of teachers working in a city of Anatolia in Turkey and fourth-year students from the departments of classroom teacher education, science and technology teacher education, Turkish language teaching and physical education teacher education of the education faculty at a university located in the same city in 2014-2015 academic year. The sampling of the study included 249 teachers and 105 pre-service teachers. The findings of the study revealed that the pre-service teachers’ self-efficacy beliefs do not vary significantly depending on their gender and whether they attend day-time or evening-time classes; yet, their self-efficacy beliefs vary significantly depending on the department attended and reasons for professional preferences. On the other hand, on the teachers’ self-efficacy beliefs, both gender and educational statues do not have a significant impact; however, professional seniority significantly affects their self-efficacy beliefs. Moreover, it was found that the participants of both groups have same level of self-efficacy perceptions of their profession.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen, öğretmen adayı, özyeterlilik.


KEYWORDS: teacher, pre-service teacher, self-efficacy.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education