Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretim Programı (YYD-BÖP) Geliştirilmesi ve Programın 5 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerileri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması


Development of a Constructivist Approach Science Teaching Program (YYD-BOP) and Investigation of the Effects of the 5 Years Old Children on Scientific Process Skills


Arş. Gör. Gülşah GÜNŞEN, Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU & Doç. Dr. Eylem BAYIR


ÖZET
Bu araştırmanın amacı yapılandırıcı yaklaşıma dayalı bilim öğretim programının geliştirilmesi ve programın 5 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine olan etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Edirne İlinde bulunan MEB’e ve Trakya Üniversitesi’ne bağlı anaokullarındaki 5 yaşındaki 40 çocuk oluşturmuştur. Örneklem grubunu oluşturan çocukların 20’si deney diğer 20’si de kontrol grubunda yer almıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup, yarı deneysel desenlerden eşit olmayan gruplar ön test - son test deseni araştırmanın desenini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerini ölçmek amacıyla hazırlanmış olan Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme Aracı ölçüm aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında ölçüm aracı ön test olarak uygulandıktan sonra araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretim Programı (YYD-BÖP) uygulanmış ve aynı test son test olarak tekrarlanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin nicel analizleri için SPSS 19 ve Microsoft Office Excel bilgisayar programları kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; uygulanan programın 5 yaş çocuklarında bilimsel süreç becerilerini geliştirmede etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçtan hareketle Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretim Programı’nın (YYD-BÖP) 5 yaş çocuklarının gözlem yapma, analitik düşünme, çıkarım yapma, sınıflandırma ve sıralama yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, tahmin etme ve önceden kestirme gibi bilimsel süreç becerilerinin gelişimine katkı sağladığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
Goal of this study is to discover the effects of Constructivist Approach Science Teaching Program on development of scientific process skills of 5-year-old children. Study sample comprised 40 children at the age of 5 from MEB and Trakya University preschool in Edirne province affiliated to the Ministry of National Education. 20 children were in the experiment group while the other 20 were controls. The study employed a method which is quantitative research and experimental pattern was pretest-end test-control group model. Quantitative data were collected in order to discover the effects of Science Teaching Program with Constructivist Approach on development of scientific process skills 5-year-old children who constituted the study sample. In quantitative part of the study, author used Scientific Process Assessment Tool in order to measure scientific process skills of 5-year-old children After measurement tools were implemented as pretests, Science Teaching Program with Constructivist Approach (YYD-BOP) was applied and the same test were repeated as end tests.SPSS 19 and Microsoft Office Excel programs were used for the analysis of quantitative data. According to the data obtained from Science Teaching Program based on constructivist approach which was implemented by the author on experimental group for scientific process skills of 5-year-old children, the program implemented was effective in developing scientific process skills of 5-year-old


ANAHTAR KELİMELER: Yapılandırıcı Yaklaşım, Okul Öncesi Bilim Öğretimi, Bilimsel Süreç Becerileri


KEYWORDS: Constructivist Approach, Preschool Science Teaching, Scientific Process Skills


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education