İşbirlikli Öğrenme Etkinliklerinin Çoklu-Seviyeli Yetişkin Sınıflarında Kaygı Düzeyine ve Güdülenmeye Etkisi


The Effect of Cooperative Learning Activities on Anxiety and Motivation in Multilevel Adult Classes *


Assoc.Prof.Dr. Kadim ÖZTÜRK & Instructor,Ferdane DENKCİ AKKAŞ


ÖZET
: Bu çalışmanın amacı İşbirlikli Öğrenme etkinliklerinin çoklu seviyeli yetişkin sınıflarında öğrencilerin güdü ve kaygı düzeyleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmada kontrol gruplu ön-test son-test deney deseni kullanılmıştır. 12 kişiden oluşan deney grubunda sekiz hafta boyunca birleştirme ve takım ödülü teknikleri ile öğretim yapılırken yine 12 kişiden oluşan kontrol grubunda geleneksel yöntemle ders işlenmiştir. Katılımcılar 2005 ve 2006’da Uşak Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen genel İngilizce kurlarına devam eden öğrencilerdir. Veriler FLCAS (Yabancı Dil Sınıfı Kaygı Ölçeği) ve FLMQ ( Yabancı Dil Güdüsü Anketi) ile toplanmıştır. Veriler ortalama karşılaştırması, Whitney U testi ve Wilcoxon Signed Rank testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları her iki değişkenin de olumlu bir eğilim içinde olmasına rağmen İşbirlikli Öğrenme etkinliklerinin çoklu seviyeli yetişkin sınıflarında güdü ve kaygı üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of present research is to investigate the effect of Cooperative Learning activities on motivation and anxiety in multilevel adult classes. Pre-test post-test design with control group was used for the research. Jigsaw and team reward techniques were applied in the experimental group including 12 students for eight weeks and the traditional method was carried out in the control group consisting of 12 students. The participants were the learners who attended the general English course at Uşak Public Education Center in 2005 and 2006. The data were collected with FLCAS (Foreign Language Classroom Anxiety Scale) and FLMQ (Foreign Language Motivation Questionnaire). Comparison of the means, Mann Whitney U test and Wilcoxon Signed Rank test were utilised in data analysis. Research results suggest that Cooperative Learning activities do not have a significant effect on motivation and anxiety in multilevel adult classes although some positive tendency has been observed in terms of these two variables.


ANAHTAR KELİMELER: kaygı, güdü, çoklu-seviyeli yetişkin sınıfları, işbirlikli öğrenme


KEYWORDS: anxiety, motivation, multilevel adult classes, cooperative learning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education