Tanılayıcı Dallanmış Ağaç İle Karmaşık Sayılar Konusunda Kavram Yanılgıları Ve Hataları Belirleme Çalışması


A Diagnosis of Student Misconceptions and Errors in Complex Numbers Topic via the Diagnostic Branched Tree Method


Gökhan KARAASLAN & Prof. Dr. Necla TURANLI


ÖZET
Bilgiler, zihinde var olan bilgilerle ilişkilendirilerek öğrenildiğine göre öğrenilenlerin yanlış kavramlar üzerinde yapılandırılmaması için kavram yanılgılarının ve hataların belirlenmesi, sonrasında giderilmesi gerekir. Kavram yanılgıları ve hatalar çeşitli araçlarla belirlenebilir. Bunlardan biri, bir konuda öğrencilerin neler öğrendiğini veya hangi kavram yanılgılarına ve hatalara sahip olduklarını belirlemek için kullanılabilen “Tanılayıcı Dallanmış Ağaç” (TDA) tekniğidir. Bu teknik ile öğrencinin bilgi ağında yanlış yer etmiş bağıntılar, stratejiler ve sonuçta yanlış olan bilgi ortaya çıkarılmaya çalışılır. İlgili alanyazında TDA tekniğinin öğrencide var olan kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak için kullanılabileceği belirtilse de TDA tekniği ile kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, TDA tekniği ile Karmaşık Sayılar konusuna yönelik kavram yanılgılarını ve hatalarını belirlemektir. Karma yaklaşımın benimsendiği bu çalışmada Burdur ilindeki Anadolu Liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere ilk olarak “Karmaşık Sayılar Teşhis Testi”, 3 hafta sonra “Karmaşık Sayılar TDA Testi” uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik ve analiz yöntemleri kullanılmıştır. Teşhis testi ile belirlenen hata ve yanılgılar TDA testiyle de ortaya çıkarılmıştır. Genel olarak TDA testindeki soruların doğru olarak cevaplanma yüzdeleri teşhis testine göre daha yüksek çıkmıştır. TDA tekniğinin eğitimde bir öğrenme ve değerlendirme tekniği olarak kullanıldığı çalışmaların sınırlı olması yönüyle bu araştırmanın, hem ilgili alana hem programın uygulayıcısı olan öğretmenlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
Knowledge is built on existing knowledge by means of association. Accordingly, any misconception or error should be diagnosed and corrected so that new knowledge is not constructed on previously created misconceptions. Misconceptions and errors can be diagnosed by various means. Among them is the “Diagnostic Branched Tree” (DBT) method which can be used to identify students’ learning in a given subject as well as the misconceptions they have or the errors they make. This method aims to reveal all the false associations, erroneous strategies and finally the misconceptions in the cognitive knowledge networks of students. There aren’t any studies in the area which use DBT to diagnose student misconceptions, although it is reported in the relevant literature that DBT method can be used to reveal such misconceptions. The aim of the study is to diagnose student misconceptions and errors in relation to complex numbers topic by means of DBT method. The study adopts a mixed-methods approach where students of Anatolian High Schools in Burdur province are given the “Complex Numbers Diagnostic Test” as the initial step and they are asked to complete the “Complex Numbers DBT Test” after an interval of 3 weeks. Descriptive statistics and analysis methods are adopted for the purposes of analyzing the data. Misconceptions and errors revealed by the diagnostic test have been reiterated by the DBT test, as well. The rate of the number of questions answered correctly in DBT test has turned out to be higher than that of the diagnostic test. Due to the low number of studies that employ DBT method as a tool for learning and evaluation, this study is expected to contribute to the literature and help teachers who implement the program.


ANAHTAR KELİMELER: tanılayıcı dallanmış ağaç, karmaşık sayılar, öğrenci hatası, kavram yanılgısı, teşhis testi


KEYWORDS: diagnostic branched tree, complex number, student error, misconception, diagnostic test


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education