Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler *


Opinions of Teachers’ Competences in Teaching Turkish As A Foreign Language


Yrd. Doç. Dr. Filiz METE & Prof. Dr. Ülkü GÜRSOY


ÖZET
Günümüzde yabancı dil öğretimi ve öğreniminin önemi artmış, ülkeler kendi dillerini yabancı dil olarak dünyaya öğretme yarışına katılmıştır. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretmenlerin mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli görülen yeterlik alanları, yeterlik ve performans göstergelerine ilişkin görüşler değerlendirilmiştir. Çalışmada, veri toplama amaçlı belge taramaları sonrasında yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda uygun olanlar, yeterlik ve performans göstergesine dönüştürülmüştür. Elde edilen veriler MEB Öğretmen Yeterlikleri referans alınarak; A. Mesleki Bilgi, B. Mesleki Beceri ve C. Mesleki Tutum ve Değerler başlıkları altında toplanmıştır. Daha sonra alan taramaları ve görüşmelerden elde edilen verilerden oluşturulan taslak yeterlik ve performans göstergeleri 5’li likert tipi anket formuna dönüştürülmüştür. Düzenlenen anket, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenler ve bu konuda çalışmaları olan öğretim üyelerine uygulanmıştır. Uygulanan anketle öğretmen ve öğretim üyelerine görüşleri sorulmuştur. Sonuçlara göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri maddelerini çok önemli bulan öğretmen ve öğretim üyelerinin oranı %65,3, önemli bulanların oranı %32,0, orta derecede önemli bulanların oranı ise %2,7 olarak belirlenmiştir. Uygulanan ankette önemsiz veya hiç önemli değil seçeneklerini işaretleyen katılımcı bulunmamaktadır. Çalışmaya, sonuçlar ve tartışma bölümüyle son verilmiştir.


ABSTRACT
Nowadays, the importance of foreign language education has gain even more importance and countries joined into a race of teaching their own languages to the rest of the world. Within the context of this work, opinions on what are the competences of the teachers that teach Turkish as a foreign language effectively and properly were reconsidered. To gather more information, there have been several interviews with the teachers mentioned above. Some of the findings were used to make new indicators of the competences and performance. The data that had been collected were gathered under the topics of A: Professional Knowledge B: Professional Skills and C: Professional Attitudes and Values by the references of MEB Teacher Competencies. The survey was conducted to the academicians and teachers who teach Turkish as a foreign language. It was the opinions of teacher's and academician's opinions what was asked in the survey. Then, according to the data obtained from the surveys and interviews, the draft competencies and performance indicators converted into 5-point Likert-type questionnaire. The survey was applied to those who teaches Turkish as a foreign language or has worked on the subject. According to the findings, %65,3 of them find Teaching Turkish As a Foreign Language Teachers’ Competences are very important, %32 of them important, %2,7 of them moderately important.. There was no one that finds the competences not important. The work was ended with results and discussion parts.


ANAHTAR KELİMELER: Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe, yabancı dil olarak Türkçe öğretmeni yeterlikleri


KEYWORDS: teaching Turkish, Turkish as a foreign language, Turkish as a foreign language teachers’ competencies

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education