Lisansüstü Öğrencilerin Yenilikçi Öğretmen Özelliklerine İlişkin Görüşleri


Graduate Students' Perspectives on the Qualities of Innovative Teachers


Prof. Dr. Melek ÇAKMAK, Prof. Dr. Yusuf BUDAK & Dr. Öğr. Üyesi Yücel KAYABAŞI


ÖZET
This qualitative study aims to explore to determine the views of graduate students on the features of innovative teachers. The participants comprised of 36 graduate students who enrolled in a graduate program on education in a state university in Turkey. Depending on the findings obtained through an open-ended questionnaire, the following categories are formed: technology use, renewing oneself, openness to developments, motivation, collaboration with colleagues, student centered thinking and guidance. Additionally, most of the participants expressed that they regard themselves as innovative. It is hoped that the findings of the study provides an insight into a discussion about the issue.


ABSTRACT
Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin “yenilikçi öğretmen” özelliklerine ilişkin bakış açılarını belirlemektir. Araştırmada çalışma grubu lisansüstü eğitim gören 25 öğretmenden (15 yüksek lisans ve 20 doktora öğrencisi) oluşmaktadır. Bu nitel çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara bağlı olarak, aşağıdaki kategoriler oluşturulmuştur: (1) teknoloji kullanımı (2) kendini yenilemek (3) gelişmelere açık olmak (4) motivasyon (5) meslektaşlar ile işbirliği (6) öğrenci merkezli düşünmek (7) rehberlik. Bu konuda kapsamlı çalışmalar yapılarak öğretmen yetiştirme programlarının geliştirilmesinde yararlanılabilir ve öğretmen adaylarının yenilikçi kapasitelerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlanabilir.


ANAHTAR KELİMELER: yenilik, yenilikçi öğretmen, mezun öğrenciler, nitel araştırma, mesleki eğitim.


KEYWORDS: innovation, innovative teacher, graduate students, qualitative research, professional education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education