Cumhuriyet Dönemi (1928-1948) Yurt Bilgisi Ders Kitaplarında Çocukluğun Politik Yapılanmasına İlişkin Bir Araştırma


A Study of Political Construction Childhood on Civics Books in Turkish Republican Period (1928-1948)


Burcu SEL & Doç. Dr. M. Akif SÖZER


ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı cumhuriyet dönemi (1928-1948) yurt bilgisi ders kitaplarında çocukluğa yönelik politik inşa sürecinin analiz edilmesidir. Nitel araştırma yöntemiyle yürütülen araştırmada sözü edilen amaca yönelik betimsel tarama modeli benimsenmiş, doküman incelemesi tekniği ile veriler toplanmış ve içerik analizi tekniğiyle veriler çözümlenmiştir. Örnekleme 1928-1948 yılları arasında yayımlanan dokuz yurt bilgisi ders kitabı alınmıştır. Elde edilen veriler Osmanlı siyasal meşruiyet unsurlarının kaldırılması, yeni rejimin meşruiyetine yönelik politik unsurlar ve yeni rejimin meşruiyetinin devamının sağlanmasına yönelik politik unsurlar olmak üzere üç ana düzlemde incelenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, cumhuriyet döneminde çocukluğun politik yapılanma sürecinde geleneksel anlayıştan uzaklaşılarak “müstakil” bir varlık olarak ele alındığı, pragmatist bir anlayışla milliyetçi, modern ve rejime sadık cumhuriyetçi çocuğun idealize edildiği görülmüştür.


ABSTRACT
The analysis is of political construction subjected to children on civics books in Turkish Republican period of 1928-1948 is purposed in this study. This work processed with qualitative survey, descriptive scanning model is accepted and collected data is analyzed with content analysis technique. Nine civics books which were issued between 1928-1948 are used of sampling. Collected data is studied in three main sections; firstly abolition of the Ottoman political legitimacy, second political issues for the legitimacy of the new regime and third political issues for ensuring the continuation of the new regime's legitimacy. When the data analyzed in a whole point of view, it is seen that they receded from the traditional view; child had viewed as an “independent” individual, idealized as nationalist, modern and loyal to the regime.


ANAHTAR KELİMELER: çocuk, çocukluk, politik yapılanma, yurt bilgisi.


KEYWORDS: child, childhood, political construction, civics.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education