Derse Bağlanma Durumu Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme


Student Engagement in the Margin of Sociocultural Perspective


Yrd. Doç. Dr. Salih BARDAKCI, Arş. Gör. Ömer ARSLAN, Büşra ULUHAN & Yafes CAN


ÖZET
Bağlanma en yalın haliyle öğrenenin ilgili derse ilişkin öğrenme etkinliklerini istekli biçimde, bir başka ifadeyle keyif alarak sürdürmesi olarak tanımlanabilir. Bağlanma ile ilişkilendirilen önemli bir özellik öğrenme ortamının sosyal yapısıdır. Bu düşünceye göre, öğrenme ortamında gerçekleşen sosyal etkileşimin niteliği bağlanma durumunun önemli bir belirleyicisidir. Araştırmada, bu düşünceden hareketle, lise öğrencilerinin derse bağlanma durumları okul sosyal iklimi, sınıfın sosyal çevresi, yalnızlık, derse ilişkin tutum, okula ilişkin tutum ve akademik başarı ortalaması değişkenleriyle ilişkilerinin İngilizce dersi bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Veri toplama paketinde Derse Katılım Envanteri, Okul Sosyal İklimi Ölçeği, Sınıfın Sosyal Çevresini Algılama Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu; ayrıca araştırmacılar tarafından geliştirilen İngilizce dersine ve okula ilişkin tutum ölçekleri yer almaktadır. Katılımcılar 2015-16 bahar yarıyılında eğitimine 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda devam etmekte olan 734 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Elde edilen veriler üzerinde betimsel istatistikler, Pearson momentler çarpımı katsayıları, çoklu doğrusal ve aşamalı regresyon analizleri yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, sınıfın sosyal çevresi, İngilizce dersine ilişkin tutum, okul sosyal iklimi ve akademik başarı ortalaması bağlanma durumu üzerindeki varyansın %54’ünü açıklamaktadır. Buna göre bağlanma durumu en çok sınıfın sosyal çevresine ilişkin algılar tarafından yordanmaktadır.


ABSTRACT
Engagement occurs when students are inherently eager to pursue a course. Many factors might influence student engagement. From a sociocultural perspective, one such factor might be the classroom social environment. From this point of view, the purpose of this study is to investigate the relationships between student engagement, school social climate, classroom social environment, loneliness, attitudes toward English course, attitudes toward the school and the grade point average. The instrument includes the scales of classroom engagement, school social climate, perceptions of classroom social environment, short form of the UCLA loneliness, attitudes toward English course and school. The data were gathered from 734 high school students. The results of the study indicated that perceptions of classroom social environment, attitudes toward English course, school social climate and grade point average significantly predicted student engagement. Furthermore, perceptions of classroom social environment explained the highest proportion of variance in student engagement.


ANAHTAR KELİMELER: bağlanma, sınıfın sosyal çevresi, okul sosyal iklimi, yalnızlık, lise öğrencisi


KEYWORDS: engagement, classroom social environment, school social climate, loneliness


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education