Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri, Kişisel Zorluk Deneyimi, Algıladıkları Sosyal Destek ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki


Relationship between University Students’ Depression Levels, Personal Difficulty Experience, Perceived Social Support and Problem-Solving Skills


Doç. Dr. Yasemin YAVUZER, Yrd. Doç. Dr. Güldener ALBAYRAK & Arş. Gör. Gökay KELDAL


ÖZET
Üniversite birinci sınıftaki öğrencilerin üniversiteye uyum sürecinde oldukları dikkate alındığında depresyon düzeyleri, algıladıkları sosyal destek ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, onlara sunulacak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanması açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bir akademik yılda yaşadıkları kişisel zorluklar, depresyon düzeyleri, algıladıkları sosyal destek ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemi Ömer Halisdemir Üniversitesinde dört fakültede ve birinci sınıfta öğrenim gören 3700 öğrenciden oranlı örnekleme yöntemiyle seçilen 319 öğrenciden oluşmaktadır. Bir akademik yılda kişisel zorluk yaşadığını belirten 225 öğrenciden 150’si arkadaşından yardım almıştır. Katılımcılara Beck Depresyon Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri uygulanmıştır. Veriler basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Ön analizde bir öğretim yılında kişisel zorluk yaşadığını belirten öğrencilerin depresyon puanlarının daha yüksek olduğu, kadınların kendilerini problem çözme konusunda daha olumlu algıladıkları bulunmuştur. Kişisel zorluk deneyiminin, algılanan problem çözme becerilerinin ve algılanan sosyal desteğin depresyonun önemli yordayıcıları olduğu bulunmuştur. Ayrıca algılanan sosyal destek ve depresyon arasındaki ilişkide problem çözme becerilerinin kısmen aracı olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
Considering that first-year students are in the process of adapting to the university, examining the relationships between their depression levels, perceived social support and problem-solving skills becomes crucial in terms of planning psychological counseling and guidance services that will be offered to them. The purpose of this study is to examine the relationship between university students’ personal difficulties they have during an academic year, depression levels, perceived social support and problem-solving skills. The study sample is comprised of 319 first-year students selected by proportional sampling method out of 3700 first-year students attending four faculties of Ömer Halisdemir University. 150 students out of 225 students who stated that they had personal difficulties during an academic year got help from a friend. Beck Depression Inventory, Multidimensional Scale of Perceived Social Support and Problem-Solving Inventory were administered to the participants. The data were analyzed using simple and multiple linear analysis. In the preliminary analysis, it was found that depression scores of students who stated that they had personal difficulties in an academic year were higher, and women perceived themselves positively in problem solving. It was seen that personal difficulty experience was important predictors of perceived problem-solving skills and perceived social support. Furthermore, it was determined that problem-solving skills were partial mediators in the relationship between perceived social support and depression.


ANAHTAR KELİMELER: depresyon, kişisel zorluk deneyimi, algılanan sosyal destek, problem çözme, üniversite öğrencileri.


KEYWORDS: depression, personal difficulty experience, perceived social support, problem solving, university students


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education