Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği)*


Examining The School Satisfaction Levels Of Romani Children with Respect To Some Variables (Case of Samsun Province)


Doç. Dr. Yücel ÖKSÜZ, Arş. Gör. Elif GÜVEN DEMİR & Arş. Gör. Melek BABA ÖZTÜRK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. Sınıfta öğrenim gören Roman çocukların okul doyumu düzeylerinin cinsiyet, umut düzeyi, algıladıkları sosyal destek düzeyi, algılanan öğretmen davranışı değişkenleri açısından incelemektir. Bu amaçla 2015-2016 eğitim öğretim yılında Samsun iline bağlı bir devlet okulunda öğrenim gören 60 (32: Kız, 28: Erkek) ilkokul öğrencisi çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında belirlenen değişkenlere ait veriler, Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği, Algılanan Öğretmen Davranışı Ölçeği, Çocuklarda Umut Ölçeği, Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Desteği Değerlendirme Ölçeği yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler Mann-Whitney U ve Spearman Brown korelasyon katsayısı testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, araştırmaya katılan Roman çocukların okul doyumu düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Roman çocukların okul doyumu düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermezken, okul doyumu düzeyi ile umut düzeyi ve alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Roman çocukların okul doyumu düzeyi ile algılanan sosyal destek düzeyi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmazken, aile desteği alt boyutunda pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte Roman çocukların okul doyumu düzeyleri ile algılanan öğretmen davranışı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.


ABSTRACT
This study aimed to investigate the school satisfaction levels of Romani children with respect to variables are gender, levels of hope, perceived social support, perceived teacher behavior. The participants included 60 Romani primary school students (Female 32, Male 28) attending a state school in Samsun at 2015-2016 academic year. Following were employed to obtain data: Overall School Satisfaction Scale for Children, Perceived Teachers Behaviors Scale, Children’s Hope Scale and Social Support Appraisals Scale to Be Used with Children and Adolescents. The research data were analyzed by Mann Whitney U and Spearman Brown Correlation tests. The research results showed that Romani students have high level of school satisfaction and there is no significant difference between the school satisfaction levels with respect to gender. The research results showed that there is significant positive relationship between school satisfaction and hope and its sub dimensions. Besides it was found that there is no significant relationship between school satisfaction levels and perceived social support levels and there is significant positive relationship with respect to sub dimension is family support levels to the contrary. However it was found that there is no significant relationships between the school satisfaction levels and perceived teachers behaviors of Romani children.


ANAHTAR KELİMELER: Romanlar, Okul Doyumu, Umut, Sosyal Destek, Öğretmen


KEYWORDS: Romani, School Satisfaction, Hope, Social Support, Teacher


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education