İkinci Dereceden Fonksiyonlar Konusunda Geliştirilen Çalışma Yaprakları Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Evaluation of Student Views about Worksheets Developed in Quadratic Functions


Yrd.Doç.Dr. Tamer KUTLUCA & Prof. Dr. Adnan BAKİ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, onuncu sınıf matematik öğretim programında yer alan ikinci dereceden fonksiyonlar konusunun öğretimine yönelik geliştirilen çalışma yaprakları hakkında öğrenci görüşlerini değerlendirmektir. Çalışma 37 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ikinci dereceden fonksiyonlar için çalışma yaprakları değerlendirme anketi ve yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Öğrencilerin çalışma yaprakları ile dersin oldukça zevkli geçtiği ve öğretici buldukları, sürenin nasıl geçtiğini anlayamadıkları, grafiğin nasıl çizecekleri hususunda ve parabol denklemini bulmada kolaylık sağladığı, formülleri kendilerinin bulmalarına imkân sağladığı için beğendikleri anlaşılmaktadır. Bu anlamda bilgisayar destekli çalışma yapraklarının öğretimde uygulanabilir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
This study aims to evaluate views of student about worksheets developed for teaching the subject of quadratic functions which is included in 10th grade mathematics curriculum. The study was employed with 37 students. A case study method was used in this study. In the study, the following data collection instruments were used: the questionnaire of evaluation of worksheets about quadratic functions and a semi-structured interview. Students were concluded to perceive instruction with worksheets as enjoyable, instructive and swift, and appreciated worksheets since they facilitate drawing graphs and finding the equation of parabola on their own. In this sense, computer assisted worksheets were concluded to be practical in instruction.


ANAHTAR KELİMELER: matematik programı, ikinci dereceden fonksiyonlar, çalışma yaprakları


KEYWORDS: mathematics programs, quadratic functions, worksheets

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education