Yabancı Dil olarak Almanca Öğretiminde Öğrenme Stilinin Belirlenmesi: Trakya Üniversitesi Hazırlık Sınıfındaki Eğilimler ve Dönütler


Investigating Learning Type in German Language Teaching: Tendencies and Evaluations in Preparatory Classes at Trakya University


Assist. Prof. Dr. Handan KÖKSAL


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Trakya Üniversitesinde hazırlık sınıfında yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin öğrenme stilini belirlemektir. Bu nedenle birbirini izleyen üç eğitim-öğretim yılı çalışmanın kapsamına alınmıştır. Öğrencilere her eğitim-öğretim başında öğrenme stilini belirlemeye yönelik bir test uygulanmıştır. Öğrenme stilini betimlendikten sonra öğrencilerin bu durum karşısındaki tutumları istatistikî olarak ele alınmıştır. Öğrenme stilinin belirlenmesi değişkeni ile üç eğitim-öğretim yılı değişkeni ilişkilendirilmiştir. Bu uygulamanın amacı yeni kayıt yapan öğrencilerin öğrenme biçiminin bu zaman aralığında ortak özellikler gösterip göstermediğini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın sonunda üç önemli bulgu elde edilmiştir. Dört öğrenme stilinin belirlenmesi ve bunların yüzdelik dağlımı ortak özellik göstermektedir. İkinci incelemenin sonucunda yeni kayıt yapan öğrencilerin öğrenme stili konusunda bilinçsiz olmalarına rağmen kendi öğrenme stilini öğrendikten sonra bu olguya karşı olumlu bir tutum gösterdikleri saptanmıştır. Elde edilen üçüncü sonuç ise korelasyon aracılığı ile ortaya konmuştur. Buna göre öğrencilerin öğrenme stili konusunda oldukça homojen özellikler göstermelerine karşın yabancı dil öğretimi bireysel bir süreç olarak algılanmalıdır.


ABSTRACT
The aim of this study is an answer to the question which learning type are observed among the prep-year students attending German Language Teaching Department at Trakya University, in Turkey is sought. The data was collected from the different prep-year students, for three years. A learning type test was administered to the students enrolled at the German Language Department. After describing the learning types, the students’ attitudes were analyzed statistically. Accordingly, the correlations between the learning type and education year were evaluated. Three important tendencies have been figured out: firstly, the learning types that have important common features have been determined. Secondly, it has been found out that the students who are the beginners have not been conscious about learning types, but they have positive attitudes towards those learning types. And thirdly, the learning types of the students have been found to be almost homogenous.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme stili, yabancı dil olarak Almanca öğretimi, hazırlık sınıfı


KEYWORDS: Learning types, German as foreign language teaching, preparatory classes

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education