Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi


The Relationship between Preferences among Some Synonym Physics Terms and Conceptual Perceiving of Pre-Service Teachers


Dr. Hasan Şahin KIZILCIK


ÖZET
Bu çalışmada, fizik öğretmeni adaylarının, alternatifi olan bazı eş anlamlı fizik terimleri arasındaki tercihleri ve bu tercihin kavramsal algılamayla ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada örneklem grubu olarak Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf ve artık yıl öğretmen adaylarından oluşan gruplar yer almıştır. Araştırmada üç farklı uygulama yapılmıştır. Öğretmen adaylarının kendilerine farklı zamanlarda verilen ve birbirinin alternatifi olan yerli ve yabancı kökenli terimleri nasıl algıladıklarını ortaya koymayı amaçlayan ilk iki uygulamada elde edilen bu sonuçların, bu terim çiftlerinden hangilerini kullanmayı tercih ettiklerini belirlemeyi amaçlayan üçüncü uygulamayla uyumlu olup olmadığı korelâsyon analiziyle yoklanmıştır. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının terim tercihlerinin genelde, o terimi üst düzeyde tanımlama ya da doğru bir eş anlamla karşılama becerisinden bağımsız olduğu ve tercihlerinin Türkçe kökenli sözcükler yönünde olduğu ortaya konulmuştur. Ek olarak, Türkçe kökenli sözcükler için yabancı kökenlilere göre daha üst düzey yanıtlar alınmaktadır.


ABSTRACT
In this study, the preferences of pre-service physics teachers among some synonymous physics terms that have alternatives and the relationship of this preference to conceptual perception were studied. The groups consisted of the third, fourth, fifth grade and leap year pre-service teachers of the Physics Education Programme took part as the sample group in the study. Three different types of applications were performed in the study. Whether these results that were obtained in the first two applications were compatible with the third application that aims to determine which one of these term pairs are preferred to be used by pre-service teachers was examined with the correlation analysis. As a result, on the other hand, is that the term preferences of pre-service teachers are generally independent from the skill of describing that term at a higher level or conceiving it with an accurate synonym. Another important result of the study is that Turkish-origin words are dominant in the preferences of pre-service teachers. In addition, answers that are higher level can be taken for Turkish-origin words than foreign-origin ones.


ANAHTAR KELİMELER: Fizik eğitimi, fizik öğretmen adayları, kavramsal algılama, eş anlamlı fizik terimleri, tercih.


KEYWORDS: Physics education, physics pre-service teachers, conceptual perception, synonym physics terms, preference.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education