Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Türkiye Merkezli Argümantasyon Araştırmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Examining the Argumentation Researches at the Science Education in Turkey


Ertan ÇETİNKAYA & Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı 2004- 2016 yılları arasında argümantasyon yaklaşımı bağlamında fen eğitimi alanında gerçekleştirilen çalışmaları yayın türü, çalışma grubu/örneklem türü, çalışma konusu, araştırma yöntemi açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çevrimiçi veritabanları, YÖK Ulusal Tez Merkezi, ilgili tarih aralığında gerçekleştirilen kongre ve konferans kitapçıkları taranmıştır. Araştırmada bahsi geçen kaynaklardan edinilen dokümanların incelenmesi amaçlandığından, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi araştırma yöntemi olarak kullanılmıştır. Analiz sırasında her bir değişken için kategorilendirme yapılarak, her bir kategori altına toplanan dokümanlar tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda, argümantasyon çalışmalarının yıllar içinde ivme kazandığı, 2014 yılında doyum noktasına yaklaştığı ve bu tarihten itibaren araştırma sayısında düşüş gözlendiği tespit edilmiştir. Yayın türüne göre yapılan incelemelerde makale, bildiri ve lisansüstü tezlerin birbirine yakın sayıda ve bu alanda yapılan araştırmalarda yüksek orana sahip olduğu görülmüştür. Çalışma konuları incelendiğinde, argümantasyon yaklaşımının özellikle beceri, akademik başarı, kavramsal anlama, bilimin doğası ve tutuma yönelik ilişkisini inceleyen araştırmaların ağırlıkta olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca en çok nitel araştırma yöntemine dayanan çalışmaların varlığı dikkat çekmiştir. Son olarak araştırmalarda yapılan bir takım hatalara dikkat çekilmiş ve bir dizi öneri sunulmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the studies performed in the field of science education between years 2004-2016 using argumentation approach, in terms of publication type, workgroup/sample type, topic of the study and research method. In this regard, online databases, CoHE National Thesis Center, and the booklets of the congress and conferences performed between the mentioned dates were reviewed. Since the objective of the research was set as reviewing the documents obtained from the sources mentioned above, document review, which is a qualitative research method, was used as the research method. In the analysis, the data was categorized for each variable and the documents that are gathered under each category were presented through tables. As a result of the research, it was found that argumentation studies have gained momentum over the years, they reached saturation point in 2014 and after this date a decrease was observed on the number of research. The analysis performed according to publication type showed that the number of articles, papers and graduate theses are close to each other and their proportion is quite high among the works performed in this field. The review of the topics of study revealed that argumentation approach was mostly used in the researches featuring skill, academic achievement, conceptual understanding, nature of science and attitude relationship. In addition, the number of studies using qualitative research methods was remarkable. Finally, some mistakes occurred in the researches were underlined and a set of suggestions was submitted.


ANAHTAR KELİMELER: Argümantasyon, akademik yayın, inceleme


KEYWORDS: Argumentation, academic publication, review


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education