Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


An Investigation of the University Students’ Counseling Needs Related to Some Variables


Uzm. Psk. Dan. Altan KARATAŞ & Yrd. Doç. Dr. Cem Ali GİZİR


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma gereksinimlerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik başarı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 1504 (863 kız, 641 erkek) lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenci İhtiyaçları Analizi Ölçeği kullanılarak elde edilen araştırma verileri t-testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde, cinsiyet değişkeni açısından kız öğrencilerin, akademik ve kriz, erkek öğrencilerin ise ekonomik, ayrımcılık, engellilik ve üniversite eğitimi gereksinimlerinin daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyi açısından ise üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ekonomik, kariyer ve ilişki gereksinimleri, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinden daha yüksek iken birinci sınıf öğrencilerinin üniversite eğitimi gereksinimleri diğer sınıf düzeylerindeki gruplardan daha yüksektir. Son olarak, düşük akademik başarıya sahip öğrencilerin akademik, kariyer ve üniversite eğitimi gereksinimleri, yüksek akademik başarıya sahip öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of the present study is to investigate the counseling needs of the university students with respect to their gender, class level and academic success. The sample consisted of 1504 (863 female, 641 male) undergraduate students enrolled in four faculty at Mersin University. ANOVA and t-test were used to analyze the data collected by “The Student Need Assessment Survey”. The results of the study revealed that male students expressed greater concern for financial, discrimination, disability and university education issues while female students were more concerned about academic and crises issues. Furthermore, junior and senior students showed higher economic, career and relationship needs than freshman and sophomore students. At least, academic, career and university education concerns seem especially more common among low achieving students.


ANAHTAR KELİMELER: psikolojik danışma gereksinimleri, ihtiyaç analizi, üniversite öğrencileri


KEYWORDS: Counseling needs, need assessment, university students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education