Bitişik Eğik El Yazısı Yazma Süreçlerinin Beceri ve Görüşler Bağlamında İncelenmesi: Birinci Sınıf Öğretmenleri Örneği


Searching Cursive Handwriting Process as A Part of Skills and Sights: Example of The First Grade Teachers


Arş. Gör. İsmail SARİKAYA & Yrd. Doç. Dr. Ömer YILAR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı ilkokulda görev yapmakta olan ve bitişik eğik el yazısı (BEEY) öğretim faaliyeti yürüten sınıf öğretmenlerinin BEEY yazma süreçlerini ve bu süreçle ilgili görüşlerini özel alan bilgisi kapsamında incelemektir. Çalışmada nitel yaklaşımlara ait etkileşimli desenlerden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma Bayburt ili merkezine bağlı ikisi köy okulu üzere toplam 6 farklı okulda görev yapan 6 ilkokul birinci sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kendi BEEY’lerini beğenmediği, yazı yazarken BEEY kurallarına dikkat etmediği, ses yazımlarını değiştirdiği, eğime gereken önemi vermediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin yazma becerilerinin yetersiz olduğu, hızlı yazmanın kişinin el yazısını olumsuz etkilediği, BEEY’in yorucu olduğu, mevcut ses yazım kurallarının uygun olmadığı görüşlerini vurguladıkları belirlenmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to search the process of cursive handwriting of the teachers who perform the cursive handwriting teaching activity and their sights about this process by the scope of the special content knowledge. In the study, the method of the case study by the interactive design belongs to qualitative approach was used. The study was conducted with the 6 first grade teachers who work in the 6 different primary schools in Bayburt City. Two of these schools are village schools depend on Bayburt City Centre. According to the result of the search, those are fixed that the most of the teachers attended to the study did not like their cursive handwriting and did not fall in line with the rules, changed spectrograms, and did not give the required importance. Moreover, some other findings were obtained that, teachers’ writing abilities were insufficient, fast writing affected the individual’s hand writing. Then teachers emphasized that cursive handwriting was so exhausting and current spectrogram rules were not proper with cursive handwriting.


ANAHTAR KELİMELER: Bitişik eğik el yazısı, ilkokul öğretmenleri, el yazısı yazım hataları, özel alan bilgisi, sınıf öğretmenliği


KEYWORDS: Cursive handwriting, primary school teachers, misspellings, special content knowledge, classroom teaching


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education