Öğretmen Görüşlerine Göre Uyum Sorunu Olan ve Olmayan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Anne Tutumlarının İncelenmesi


Examination of the Mother Attitudes of Preschool Children who have or who do not have Compliance Problems according to Views of Teachers


Arş. Gör. Sevda YILMAZ ÜNAL & Doç. Dr. Ümit DENİZ


ÖZET
Çalışma, öğretmen görüşlerine göre uyum sorunu olan ve olmayan okul öncesi dönem çocuklarının anne tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Ankara’nın merkez ilçelerinden Çankaya’da bulunan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 352 çocuk ve anneleri çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışmada veriler, Demografik Bilgi Toplama Formu, Uyum Sorununu Belirleme Formu ve Ebeveyn Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler, T Testi ve ANOVA ile sınanmıştır. Öğretmen görüşlerine göre uyum sorunu olan 128 ve uyum sorunu olmayan 224 çocuk olduğu tespit edilmiştir. En yaygın görülen uyum sorunları inatçılık, içe kapanıklık ve saldırganlık olarak belirlenmiştir. Öğretmen görüşlerine göre uyum sorunu olan erkek çocukların annelerinin otoriter tutum puanlarının kız çocuk sahibi annelerin puanından yüksek olduğu ve 5-6 yaş çocuk annelerinin 3-4 yaş çocuk annelerine göre daha yüksek otoriter ve demokratik tutum puanına sahip olduğu belirlenmiştir. Öğretmen görüşlerine göre uyum sorunu olan ve olmayan çocukların kardeş sayıları ile anne tutumları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Anne ve baba öğrenim düzeylerinin ise otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici ebeveyn tutumları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
This study was conducted in order to examine the mother attitudes of preschool children who have or who do not have compliance problems according to the views of teachers. The study group was composed of 352 children and their mothers. Children were selected from preschool institutions located in Cankaya district of Ankara province. The data of the study were collected by using Demographic Data Collection Form, Form Determining Compliance Issues and Attitudes of Parents. Student-t test and ANOVA were used to analyze the data. Totally 128 children had a compliance problem and 224 children did not have any compliance problems according to the views of their teachers. The most common compliance problems were stubbornness, being introverted and aggression. It was determined according to views of the teachers that the authoritarian attitude scores of male children who had compliance problems were higher compared to the scores of female children. Furthermore, it was also found that mothers of 5-6 year-old children had higher authoritarian and democratic attitude scores compared to the mothers of 3-4 year-old children. According to the views of teachers, there was no significant relationship between the number of siblings and the mother attitudes of children who had compliance problems and who did not have compliance problems. It was detected that the educational status of the mothers and fathers had effects on authoritarian, overprotective, and permissive parenting attitudes. These findings are discussed and some suggestions were made.


ANAHTAR KELİMELER: Okul öncesi dönem, uyum sorunu, ebeveyn tutumu.


KEYWORDS: Preschool, compliance issues, parental attitude.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education