Uzaktan Eğitimde Çoktan Seçmeli Soruların Güçlük ve Ayırt Edicilik Değerlerinin Soru Türlerine Göre İncelenmesi


Examining Difficulty and Discrimination Indices of Multiple Choice Questions according to Item Types in Distance Education


Yrd. Doç. Dr. Serpil KOÇDAR, Yrd. Doç. Dr. Nejdet KARADAĞ, Murat Doğan ŞAHİN & Abdulkadir KARADENİZ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yükseköğretimde uzaktan eğitim bağlamında, çoktan seçmeli soruların güçlük ve ayırt edicilik değerlerinin soru türlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ve öğrencilerin soru türlerine ilişkin görüşlerini almaktır. Karma olarak desenlenen araştırmada hem nicel hem nitel veriler toplanmıştır. Nicel veriler için 905 soru üzerinde çalışılmış ve madde analizi raporlarından yararlanılmıştır. Nitel veriler ise öğrencilerin soruların güçlük değerlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla 20 uzaktan öğrenciyle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada soruların olumlu soru kipindeki sorular, olumsuz soru kipindeki sorular, cevabı işlem gerektiren sorular ve K Tipi sorular olmak üzere 4 türde olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre olumlu ve olumsuz soru kipindeki sorularla cevabı işlem gerektiren soruların madde güçlükleri arasında istatistiksel olarak manidar bir fark bulunurken, soruların ayırt edicilik değerleri arasında manidar bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin soruların güçlük değerlerine ilişkin görüşleri ve tercihlerinin farklılaştığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine whether difficulty and discrimination indices of multiple choice questions differ according to item types in Turkey in higher education in a distance education setting and to identify the opinions of students on item types. In this descriptive study, both quantitative and qualitative data were collected. Quantitative data were collected from Item Analysis reports including 905 items whereas qualitative data were collected from 20 students via semi-structured interviews. It was identified that items were in 4 types which were positive, negative, problem-based and K-Type questions. As a result, there is a significant difference between the difficulty indices of positive questions and problem-based questions as well as negative questions and problem-based questions. On the other hand, no significant difference was found between the discrimination indices. In addition, it was found that opinions of students on the types of questions showed variety.


ANAHTAR KELİMELER: çoktan seçmeli sorular, güçlük değeri, ayırt edicilik değeri, soru türü, uzaktan eğitim


KEYWORDS: multiple choice questions, difficulty index, discrimination index, item type, distance education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education