Sciencestart!™ Destekli Fen Eğitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilimsel Tutuma Güvenme ve Yönelime Etkisi


The Effect of Sciencestart!™ Assisted Science Education Program on 60-72 Months Old Childrens’ Scientific Process Skills and Trust and Tendency in Scientific Attitude


Erhan ALABAY, Safiye Sunay Yıldırım DOĞRU & Berrin AKMAN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ScienceStart destekli fen eğitim programının çocukların bilimsel süreç becerilerine ve bilimsel tutuma güvenme ve yönelime etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, 60-72 aylık çocukların öğrenim gördüğü bir bağımsız anaokulu bünyesinde iki şubeden toplam 48 çocuk çalışma grubuna dahil edilmiştir. Nicel araştırma deseninde hazırlanmış olan bu çalışmada, deneysel modellerden öntest-sontest kontrol gruplu model seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, demografik bilgileri içeren genel bilgi formu, Mantzicopoulos, Patrick ve Samarapungavan (2008) tarafından geliştirilen ve Akman, Veziroğlu, Alabay ve Aksoy (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanıp 60-72 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapmış resimli Bilimsel Tutuma Güvenme ve Yönelme Ölçeği ve Howe ve Jones (1998) tarafından oluşturulan ve Akman, Üstün ve Güler (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve çocukların bilimsel süreç becerilerinin düzeyini belirlemek amacıyla hazırlanmış “Fen Süreçleri Gözlem Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubu çocuklarının bilimsel tutuma güveni ve yönelimi arttırdığı ve bilimsel süreç becerini pozitif yönde desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca deney ve kontrol grubu çocuklarının cinsiyet bağımsız değişkeni ile Fen Süreçleri Gözlem Formu ve Bilimsel Tutuma Güvenme ve Yönelme Ölçeği sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the effect of Sciencestart assisted science education program on childrens’ scientific process skills and trust and tendency in scientific attitude. For this purpose, the study participants consist of 48 children (60-72 months old) who attending a independent preschools’ two class in Konya. In this study, pretest-posttest control group model in the quantitative research designs is selected. Scale of Trusting and Orientation towards the Scientific Attitude has been used as data collection tool which was developed by Mantzicopoulos, Patrick and Samarapungavan (2008) and adapted to Turkish culture by Akman, Veziroğlu, Alabay and Aksoy (2010). Also in this study, Science Process Observation Form has been used as data collection tool, was developed by Howe and Jones (1998) and adapted to Turkish by Akman, Üstün and Güler (2003). Acoording to the findings of the research, trust and tendency in scientific attitude and scientific process skills of the experimental groups’ children has been a significant increase. There were no significant differences between girls and boys children in the experimental and control groups in Trust and Tendency in Scientific Attitude Scale and Science Process Observation Forms’ posttest mean scores.


ANAHTAR KELİMELER: Okul Öncesi, Bilim Eğitimi, Bilimsel Süreç Becerileri, Bilimsel Tutuma Güvenme ve Yönelim


KEYWORDS: Preschool, Science Education, Science Process Skills, Trust and Tendency in Scientific Attitude


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı