Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Trigonometriyi Öğrenme Düzeylerine ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi


Influence of the Constructivist Learning Approach on Students’ Levels of Learning Trigonometry and on Their Attitudes Towards Mathematics


Assist. Prof. Dr. Cemil İNAN


ÖZET
Bu deneysel çalışmada, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin trigonometriyi öğrenme düzeylerine ve matematiğe yönelik tutumlarına etkileri geleneksel öğretim yöntemleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı bağımsız değişkeni oluştururken, matematik başarısı trigonometri ünitesi ve matematik dersine ilişkin tutum ise bağımlı değişkenleri oluşturmaktadır. Araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu deneme modelinde tasarlanmıştır. Deneysel çalışmada, veri toplamak amacı ile başarı testi, matematiğe yönelik tutum testi ve geliştirilen öğretim materyallerinin öğrenmeye etkisini ölçmek amacı ile materyal değerlendirme formu uygulandı. Öğrencilerin uygulamaya yönelik görüşleri geliştirilen görüşme formu ile değerlendirildi. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını ölçmek amacı ile araştırmacı tarafından matematik tutum ölçeği geliştirildi. Ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı 0,9174 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin geliştirilen öğretim materyallerini değerlendirilmesi amacı ile Ardahan (2003) tarafından geliştirilen öğretim materyali değerlendirme formu uygulandı. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak, matematik öğretiminde, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının geleneksel öğretim yaklaşımından daha kalıcı öğrenme sağladığı ve matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirilmesine yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
In this experimental study, the influence of the constructivist learning approach on students’ levels of learning trigonometry and on their attitudes towards mathematics was examined in comparison with the traditional methods of instruction. The constructivist learning approach was the independent variable, while mathematics achievement, the lessons of trigonometry and the attitudes towards mathematics constituted the dependent variables. The study was designed as the pretest-posttest control group model. In order to collect the research data in the experimental study, the achievement test, the math attitude test and the material evaluation form developed to measure the influence of the instructional materials on learning were applied. An interview form developed to evaluate the students’ views about the application was applied. In order to measure the students’ attitudes towards mathematics, an attitude math scale was developed by the researcher. The internal consistency of the scale was calculated as 0, 9174. For the evaluation of the instructional materials, the instructional material evaluation form developed by Ardahan (2003) was applied. Based on the results obtained in the present study, it was concluded that in teaching mathematics, the constructivist learning approach helped maintain more permanent learning than the traditional method of instruction and helped develop positive attitudes towards mathematics.


ANAHTAR KELİMELER: Trigonometri Öğretimi, Yapısalcı Yaklaşım, Matematik Tutum Ölçeği


KEYWORDS: Trigonometry Teaching, Constructivist Learning, Math Attitude Scale

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education