Öğrencilerin Matematik Okuryazarlık Puanlarını Etkileyen Faktörlerin Modellenmesi: PISA 2012 Örneği


Modeling the Factors Affecting Students’ Mathematical Literacy Scores: The Case of PISA 2012


Yrd. Doç. Dr. Sevda ÇETİN & Yrd. Doç. Dr. Bilge GÖK


ÖZET
Bu çalışma ile PISA 2012 Türkiye örnekleminde yer alan öğrencilerin matematik okuryazarlıklarının yapısal eşitlik modeli (YEM) kullanılarak matematiğe karşı ilgi, öz yeterlik ve çalışma etiği değişkenleri ile ilişkili olup olmadığını belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada yapılan temel bileşenler faktör analizi ile toplam 3 faktörün bulunduğu görülmüştür. Öğrencilerin matematiğe karşı ilgi gizil değişkeninin yordadığı sekiz, matematik özyeterliği gizil değişkeninin yordadığı sekiz ve çalışma etiği gizil değişkeninin yordadığı dokuz gözlenen değişken olmak üzere toplam üç gizil ve 25 gözlenen değişkenden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Model uyumu incelendiğinde kullanılan indekslerin kabul edilebilir ölçütlerde olduğu görülmüş ve kurulan modelin tüm veri seti için geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Kurulan yapısal eşitlik modeli incelendiğinde öğrencilerin matematik okuryazarlığını en iyi yordayan değişkenin ve okur yazarlığı belirleyen en önemli faktörün “özyeterlik” olduğu, okur yazarlığı en az ve negatif yönde yordayan değişkenlerin ise “ilgi” ve “çalışma etiği” olduğu belirlenmiştir. Araştırmada R2 katsayısı 0.34 olarak bulunmuştur. Bu katsayısı öğrencilerin matematik okur yazarlıklarının ilgi, özyeterlik ve çalışma etiği değişkenleri tarafından % 34’ünün açıklandığını göstermektedir. Tüm elde edilen değerler göz önüne alındığında ise kurgulanan modelin doğrulandığı gözlenmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to reveal whether or not the variables of interest in mathematics, self-efficacy and work ethics have any effect on mathematics literacy of the students who took the PISA 2012 using structural equation modeling (SEM). The principal components factor analysis resulted three factors. In regard to student interest in mathematics was found to have eight, mathematics self-efficacy was found to have eight and work ethics was found nine variables to be related to this construct. Of these variables three were latent and twenty-five were observable. The consistency of the model was analysed and it was found that that model could be used for the whole data set. It was found to be the most significant variable on student literacy is “mathematics self-efficacy”, which also predicts it. The other two variables, namely “student interest in mathematics” and “study ethics”, are found to be have less effect on student literacy. In addition, these two variables are found to less predict it. In the study R2 coefficient was found to be 0.34. It means that students’ math achievement is accounted by the variables of student interest, self-efficacy and study ethics at the level of 34%. The data obtained showed that the model designed was confirmed.


ANAHTAR KELİMELER: PISA 2012, matematik okuryazarlığı, özyeterlik, ilgi, çalışma etiği


KEYWORDS: PISA 2012, mathematical literacy, self-efficacy, interest, work ethics.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education