Cinsel Sağlık Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etkisi


Effect of Sexual Health Education Programme on 9th Grade Students’ Sexual Health Knowledge and Attitude


Psikolojik Danışman Dr. Erol ESEN & Prof. Dr. Diğdem Müge SİYEZ


ÖZET
Bu araştırmada lise öğrencilerine yönelik cinsel sağlık eğitimi programının 9. sınıf öğrencilerinin cinsel sağlık bilgi düzeyleri ve cinsel sağlıkla ilgili tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada öntest – sontest – izleme testi kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak cinsel sağlık bilgi ve tutum envanteri kullanılmıştır. Lise öğrencilerine yönelik cinsel sağlık eğitim programı 14 oturumdan oluşmaktadır, her oturum haftada bir kez 60 dakika şeklinde yürütülmüştür. Deney grubuna cinsel sağlık eğitimi programı uygulanırken kontrol grubuna herhangi bir işlem yapılmamıştır. Deney ve kontrol grubu katılımcılarından elde edilen öntest, sontest ve izleme testi puanlarının analizinde 2 (deney grubu, kontrol grubu) x 3 (öntest, sontest, izleme testi) faktörlü tekrarlayan ölçümler için ANOVA kullanılmıştır. Bulgular deney gruplarına uygulanan lise öğrencilerine yönelik cinsel sağlık eğitimi programının 9. sınıf öğrencilerinin cinsel sağlık bilgi düzeyleri ve cinsel sağlıkla ilgili tutumları üzerinde olumlu yönde bir etkisi olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
In this study, the effect of sexual health education program on the 9th grade high school students’ sexual health knowledge levels and attitude towards sexual health have been investigated. Pretest – posttest – follow up test control group quasi experimental design has been used in the research. Sexual health knowledge and attitude inventory was used for measuring high school students sexual health knowledge levels and attitudes toward sexual health. Sexual health education program for high school which is composed of 14 sessions were applied on experimental group 60 minutes in a week. On the other hand, control group has not been provided any treatment. Mixed Design (one between and one within factor) Repeated Measures ANOVA was employed to the pre-test, post-test and follow up test scores of experiment and control group subjects. Results indicated that, sexual health education program employed to the treatment group has positive effect on sexual health knowledge levels and attitude towards sexual health of 9th grade students.


ANAHTAR KELİMELER: cinsel sağlık eğitimi, lise öğrencileri, önleme, tekrarlı ölçümler için ANOVA


KEYWORDS: sexual health education, high school students, prevention, repeated measures ANOVA


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education