Konuşma Sınavlarında Notlardırma Hata Kaynağı Olarak Not Verenlerin Öğrencilerin Dil Yeterlilik Seviyesini Önceden Biliyor Olması


Raters’ Prior Knowledge of Students’ Proficiency Levels as a Source of Measurement Error in Oral Assessments


Fatma TANRIVERDİ-KÖKSAL & Deniz ORTAÇTEPE


ÖZET
Yaygın olarak kullanılmakta olsa da notlandıran olarak insan faktörünün varlığı ve notlardaki farklılığa neden olan etmenler sebebiyle konuşma sınav notlarının güvenirliği konusunda süregelen bir tartışma vardır. Bu yarı deneysel çalışma, konuşma sınavlarının değerlendirilmesinde, not verenlerin öğrencilerin dil yeterlilik seviyelerini önceden biliyor olmasının verdikleri notları üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, çalışmanın uygulandığı Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde yabancı dil olarak İngilizce öğreten ve aynı üniversitede konuşma sınavlarında notlandıran olarak görev alan 15 okutman ile ön ve son test olarak iki oturumda yürütülmüştür. Hem ön hem de son testte, notlandıranlar üç farklı seviyeden 12 öğrencinin video kaydına alınmış aynı konuşma sınavı performansları için not vermiştir. Aynı zamanda, performanslar için not verirken, notlandıranlar eş zamanlı olarak ne düşündükleri ile ilgili sözlü bildirimde bulunmuştur. Öğrencilerin dil yeterlilik seviyeleri ile ilgili ön testte herhangi bir bilgi verilmezken, notlandıranlar öğrencilerin seviyeleri konusunda son testte sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Sonuçlara göre, önteste kıyasla son testte Toplam Notların büyük çoğunluğunun son testte düştüğü veya yükseldiği saptanmıştır. Tüm notlandıranların video kayıtlı sözlü bildirimleri tematik olarak incelendiğinde, notlandıranların çoğunun son testte not verirken öğrencilerin dil yeterlilik seviyelerine değindikleri gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, not verenlerin ve sınava giren adayların aksan, uyruk ve cinsiyet özellikleri gibi etkenlerin yanısıra, daha güvenilir test sonuçları için, not verenlerin adayların dil yeterlilik seviyelerini önceden biliyor olmasının kontrol edilmesi gereken bir değişken olduğunu ileri sürmektedir.


ABSTRACT
Although widely conducted, there has been an ongoing debate on the reliability of oral exams resulting scores due to the existence of human raters and the factors for the differences in their scorings. This quasi-experimental study investigated the possible effect(s) of the raters' prior knowledge of students' proficiency levels on rater scorings in oral interview assessments. The study was carried out in a pre- and post-test design with 15 EFL instructors who also performed as raters in oral assessments at a Turkish state university. In both pre- and post-tests, the raters assigned scores to the same video-recorded oral interview performances of 12 students from three different proficiency levels. While rating the performances, the raters also provided verbal reports about their thought processes. The raters were not informed about the students' proficiency levels in the pre-test, while this information was provided in the post-test. According to the findings, majority of the Total Scores ranked lower or higher in the post-test. The thematic analysis of the raters' video recorded verbal reports revealed that most of the raters referred to the proficiency levels of the students while assigning scores in the post-test. The findings of the study suggest that besides factors such as accent, nationality, and gender of the test-takers and the assessors, raters’ prior knowledge of students' proficiency levels could be a variable that needs to be controlled for more reliable test results.


ANAHTAR KELİMELER: notlandıran etkisi, tek notlandıran güvenirliği, eşleştirilmiş konuşma sınavları, sesli düşünme protokolleri.


KEYWORDS: Rater effects, intra-rater reliability, fairness, paired oral exams, think-aloud protocols


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education