Resim Bölümlerinde Uygulanan Eğitim Programları Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri


Determining academic staffs’ opinions about curriculum which applied in Departments of Painting


Yrd. Doç. Dr. Evrim ÇAĞLAYAN & Doç. Ayşe Dilek KIRATLI


ÖZET
Bu araştırmada 2005 yılı sonrasında kurulan güzel sanatlar fakültesi resim bölümlerinde uygulanan eğitim programları hakkında öğretim elemanı görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Eğitim programına ilişkin görüşlerin belirlenmesinde; eğitim programının temel ögeleri olan hedef (amaç), içerik, eğitim durumu (öğretme-öğrenme süreci) ve ölçme-değerlendirme ögeleri incelenmiştir. Araştırmanın verileri; 2005 yılı sonrasında devlet üniversitelerine bağlı olarak kurulan güzel sanatlar fakülteleri resim bölümlerinde görev yapan 27 öğretim elemanından elde edilmiştir. Elde edilen veriler frekans (f) ve yüzdelere (%) göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda atölye derslerinin amaç ve içeriklerinin yeterli olduğu ama kuramsal/teorik ve seçmeli mesleki derslerin amaç ve içerik yönünden yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çağdaş eğitim teknolojilerinden ve müzelerden ders sürecinde yeteri kadar yararlanılmadığı belirlenmiştir.


ABSTRACT
The aim of this research is to determine academic staff opinions about curriculum which applied in faculty of fine arts departments of painting which established after 2005. The basic elements of curriculum which are objective (aim), content, educational process (teaching and learning) measurement-assessment were analyzed to determine opinions about curriculum. The research data were obtained from 27 academic staff working in departments of painting established after 2005. The data collected from questionnaires was analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 15.0 using frequency (f) and percentage (%) for each item. As a result of the research, it was found that the objective and contents of studio courses are sufficient but theoretical courses and elective courses are not sufficient. Another finding obtained in the research is that the modern educational technologies and museums are not effectively benefited in course process.


ANAHTAR KELİMELER: Eğitim, Eğitim Programı, Güzel Sanatlar, Resim Bölümü


KEYWORDS: Education, Curriculum, Fine Arts, Department of Painting


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education