Türkiye’de Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Meta-Analiz Çalışması


The Factors That Affects Students' Academic Achievement in Turkey: A Meta-Analysis Study


Yılmaz SARIER


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. 2000-2015 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilen 62 çalışma, meta-analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada etki büyüklüğü indeksi olarak korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Korelasyon katsayıları rastgele etkiler modeline göre Fisher z yöntemiyle birleştirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada, korelasyon dönüşümleri, etki büyüklüğü, anlamlılık ve heterojenlik testleri için “Comprehensive Meta-Analysis” istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okulla ilgili faktörlerin öğrencilerin akademik başarısına etki büyüklüğü değeri 0.231 olarak bulunmuştur. Öğrenciyle ilgili faktörlerin öğrencilerin akademik başarısına etki büyüklüğü değeri 0.324 olarak bulunmuştur. Aileyle ilgili faktörlerin öğrencilerin akademik başarısına etki büyüklüğü değeri 0.271 olarak bulunmuştur. Bu değerler değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin akademik başarısını etkileyen en önemli faktörlerin; sosyo-ekonomik durum, öz-yeterlik ve motivasyon olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the factors that affects students' academic achievement in Turkey. 62 studies carried out between the years 2000 and 2015, in Turkey, were analyzed using the method of meta-analysis. The correlation coefficient was used as an index of effect size of the study. Correlation coefficients based on random effects model were combined with Fisher's z method. The average effect size of the study was identified. In this context, the correlation transformations, effect size, significance, and heterogeneity tests for the "Comprehensive Meta-Analysis" statistical package was used. The result of this study was found that the value of effect size on students' academic achievement of school-related factors was 0.231. It was found that the value of effect size on students' academic achievement of student-related factors was 0.324. It was found that the value of effect size on students' academic achievement of family-related factors was 0.271. These values show that a significant correlation between variables. As a result, the most important factors affecting the achievement of the students' academic, socio-economic status, self-efficacy and motivation.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenci başarısı, akademik başarı, meta-analiz, eğitim yönetimi.


KEYWORDS: Students' achievement, academic achievement, meta-analysis, educational administration

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education