Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları


Preschool Teachers’ Beliefs about Discipline, Classroom Management, and Disruptive Behaviors


Yasin ÖZTÜRK & Merve GANGAL


ÖZET
Bu araştırmada öğretmenlerin istenmeyen davranışlar ile baş etme, sınıf yönetimi yeterlilikleri ve disiplin uygulamaları ile ilgili inanç ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi ile yapılmıştır. Çalışma 2012–2013 eğitim öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir anaokulundan seçilen 3 okul öncesi eğitim öğretmeni ile yürütülmüştür. Veriler yapılandırılmam31ış sınıf içi gözlemler, öğretmenler ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar ve öğretmenlerin günlük planlarından elde edilmiştir. Verilerin yazılı dökümleri yapıldıktan sonra nitel veri analiz aracı olan NVIVO 8 programına aktarılarak içerik analizi ile çözümlemesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin inançları ile sınıf içi uygulamaları arasında bazı benzerlikler olmasına rağmen farklılıkların da olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin inançlarının tersine sınıf içinde daha çok geleneksel sınıf yönetimi stratejilerini kullandıkları görülmüştür.


ABSTRACT
In this research, it is aimed to explore the beliefs and the views of preschool teachers about discipline, classroom management, and dealing with disruptive behaviors in their classrooms. The study was done through case study methods as one of qualitative research methods. It was conducted in 2012-2013 educational years and with 3 preschool education teachers who were selected from a preschool dependent on the Ministry of National Education. The data was gathered through unstructured in-class observations, semi-structured interviews with the teachers, and document analysis of teachers’ plans related to daily routines. After transcription, the data were transferred to NVIVO 8 program, which is a qualitative data analysis tool, and its analysis was made through content analysis. As a result of study, it was found out that there are clear distinctions with teachers’ classroom practices and their classroom management discourses although there were some similarities between their beliefs and practices. In contrast to their beliefs, the teachers were observed to use more traditional classroom management strategies for the disruptive behaviors.


ANAHTAR KELİMELER: okul öncesi, istenmeyen davranışlar, sınıf yönetimi, öğretim stratejileri, disiplin


KEYWORDS: Preschool, disruptive behaviors, classroom management, teaching strategies, discipline

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education