İngilizceyi Yabancı Dil olarak Öğrenen Öğrencilerin Konuşma Sınavlarında Kalıp İfade Kullanımı: Akıcılık ve Dil becerisi Çalışması


EFL Learners’ Use of Formulaic Language in Oral Assessments: A Study on Fluency and Proficiency


Ümran ÜSTÜNBAŞ & Deniz ORTAÇTEPE


ÖZET
Dil kullanımında sağladığı kolaylıklardan ötürü kalıp ifadelerin kullanımına yönelik son yıllarda yapılan çalışmaların sayısındaki artışa rağmen, bu ifadelerin dil öğretiminde ya da ders kitaplarında nasıl kullanıldığına dair yapılan çalışmaların sayısının yeterli olmadığı görülmüştür. Bu eksiklik göz önünde bulundurularak yürütülen bu çalışmanın amacı a) İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin ders kitaplarında yer alan kalıp ifadeleri tekli ve ikili görevlerden oluşan konuşma becerisini ölçme sınavlarında nasıl kullandıklarını b) bu öğrencilerin ne tür görevlerde (tekli ya da ikili) daha çok kalıp ifade kullandıklarını, c) kalıp ifade kullanmalarının konuşma sınavından aldıkları akıcılık puanları ya da genel dil başarılarıyla ilgili olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmanın verileri, Türkiye’de bir devlet üniversitesinin Yabancı Diller Yüksekokulu’nda dil eğitimi alan Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi tanımlamasına göre (CEFR) farklı seviyede dil kullanma becerisine sahip 190 öğrencinin konuşma sınavlarına ait kayıtların ve okulda kullanılan ders kitabının kalıp ifadeler kullanımına yönelik içerik analizleri karşılaştırılarak toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin çoklu görevlerden oluşan konuşma sınavlarında ders kitaplarında gördükleri kalıp ifadeleri kullandıklarını; dahası bunları ikili görevlerde daha çok kullandıklarını ve bu ifadeleri kullanmalarının söz konusu sınavdaki akıcılık puanları ve genel dil başarılarıyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.


ABSTRACT
Despite the recent, increasing interest in the research of formulaic language which constitutes a significant part of languages, there is little research on formulaic language use in registers such as classroom teaching and textbooks. Therefore, this article aims to investigate a) formulaic language use of EFL learners in multi-task oral proficiency exams consisting of an individual and a paired task, b) the task type in which these learners use more formulaic language, and c) whether the use of formulaic expressions is related to their fluency and overall proficiency scores. The data were gathered from the content analyses of video recordings of oral proficiency exam belonging to 190 EFL learners with different proficiency levels according to the description of CEFR and the course book used at School of Foreign Languages at a state university in Turkey. The findings indicate that EFL learners used formulaic language which they were exposed to through their course books in oral proficiency exams with different tasks; they used more formulaic language in the paired tasks in which they interact with another exam taker and their use was significantly related to their scores of fluency and language proficiency.


ANAHTAR KELİMELER: Kalıp ifadeler, konuşma sınavları, ders kitabı, akıcılık, dil başarısı.


KEYWORDS: Formulaic language, oral proficiency exams, textbook, fluency, overall proficiency.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education