Teknoloji Destekli Tarih Öğretiminin Öğrencilerin Mekân Algılarına ve Akademik Başarılarına Etkisi


The Effect of Teaching History of the Based Technology to the Academic Achievement and Perception of Space of the Students


Tuba ŞENGÜL BİRCAN


ÖZET
Teknolojinin zamanla yarışı sürerken; yarışın etkileri öğretimin şeklini, sunumunu ve içeriğini değiştirmiştir. Teknolojinin tarih dersi içindeki varlık mücadelesi, son yıllarda önemli bir kazanım elde etmiş ve yeni tasarımlar uygulama şansı bulmuştur. Çalışmanın amacı, öğretimde teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak bilgisayar destekli materyallerin tarih dersi için ilgiyi arttırıcı ve öğrenmeyi çok yönlü sağlayıcı özelliklerine dikkat çekmektir. Tarih öğretiminde animasyon uygulamasının bilimsel bir çalışmada kullanılması açısından araştırma, önemli bir akademik ve öğretimsel boşluğu doldurmaktadır. Hem nicel hem de nitel özellikler taşıyan araştırmanın uygulamaları, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesine bağlı bir lisede yapılmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda 59, kontrol grubunda 60 olmak üzere toplam 119 katılımcıyla çalışılmıştır. Çalışmada, teknoloji destekli yöntem ile geleneksel yöntem karşılaştırması yapılmış ve araştırma sonuçlarına göre; iki grup arasında hem akademik başarı hem de mekân algısı yönünden deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmanın deneysel sürecinin tamamlanıp, ölçümlerin yapılmasının ardından katılımcı değerlendirmelerini içeren kısa kompozisyon yazımı gerçekleştirilmiş ve nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile 51 katılımcının yazdığı kompozisyonlar incelenerek, kategorilere ayrılmış ve bulgular yorumlanmıştır. Elde edilen nitel verilere göre de, teknoloji destekli öğretim yoluyla tarih öğrenen öğrenciler; uygulanan öğretim materyalini ve sürecini zevkli, ilgi çekici, kalıcı, hızlı öğretici, öğrenmeyi teşvik edici ve başarıyı arttırıcı olarak değerlendirmişlerdir.


ABSTRACT
While technology is a race against time, the effects of the race have changed teaching methods, presentation and content. In recent years technology gains solid ground in history classes and finds a chance to be applied in history classes in the context of new designs. The purpose of the study is to emphasize the versatile teaching features of the computer-aided course materials that attract the attention of the students to the history courses. This research fills a significant academic and educational gap in terms of using the animation applications in a scientific study. The research has both quantitative and qualitative aspects and empirical applications that constitute the quantitative side of the research have been realized in a high school located in Ankara in 2011-2012 academic years. In the research an experimental design with pre test-final test control group has been used. In this experiment there were 59 and 60 participants in the experiment and control group, respectively. In this study, conventional methods were compared with the technology based methods. In the experiment a significant difference has been found in favor of experiment group related with academic achievement and perception of space. According to the students in the experiment group, it has been evaluated that the applied education process is enjoyable, challenging, lasting, and fast teaching and increases academic achievement.


ANAHTAR KELİMELER: Tarih öğretimi, teknoloji, animasyon, akademik başarı, mekân algısı.


KEYWORDS: History teaching, technology, animation, academic achievement, perception of space

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education