Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları ve Epistemolojik İnançları


Distance Education Students’ Attitudes Towards Distance Education and Their Epistemological Beliefs


Mustafa FİDAN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutum ve epistemolojik inanç düzeylerini bölüm ve cinsiyet değişkenleri açısından incelemek ve tutum ile epistemolojik inanç değişkenleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. İlişkisel tarama deseninin kullanıldığı araştırma, Batı Karadeniz’de bulunan bir üniversitenin uzaktan eğitim programlarına kayıtlı 330 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında “Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Epistemolojik İnançlar Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlemesinde ise Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA), Korelasyon ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumları ile cinsiyet ve bölüm değişkenleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin epistemolojik inanç düzeyleri ile bölüm değişkeni arasında ise anlamlı bir farklılık olmasına karşın, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeyi ile öğrenmenin çabaya ve öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğu inanç düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to examine attitudes towards distance education of distance education’ students and their epistemological beliefs in terms of the variables of gender, department and investigate the relationship between the variables of attitude and epistemological belief. The current study, used the correlational survey model, was conducted with 330 students enrolled in distance education’ some departments in a university located west of the Black Sea region in Turkey. “The Scale of Attitude Towards Distance Education” and “Epistemological Beliefs Scale” were used for data collection in this study. Multivariate Variance Analysis (MANOVA), Correlation and Multiple Regression Analysis were also used for data analysis. At the end of the study, significant difference was found between the attitudes towards distance education between students’ and both the variables of gender and departments. Although statistically significant was found difference between epistemological beliefs and the variable of departmant, there were no differences between epistemological beliefs and the variable of gender. Moreover, it was determined that statistically significant a relationship was found between the attitudes towards distance education of students’and both their beliefs on that learning was based on efforts and that teaching was based on skills.


ANAHTAR KELİMELER: uzaktan eğitim, epistemolojik inanç, uzaktan eğitime yönelik tutum


KEYWORDS: distance education, epistemological belief, attitude towards distance education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education