İlköğretim Okullarında Siber Zorbalık


Cyberbullying at Primary Schools


Melike KAVUK & Hafize KESER


ÖZET
Bu araştırmanın genel amacı; ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin, kişisel özellikleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma durumlarını belirlemek; öğrencilerin siber zorba ve siber kurban olma durumlarını ortaya koymaktır. Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Bu tanımlayıcı araştırmanın katılımcıları, Bolu ilindeki ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8. sınıflarından tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 2082 öğrenciden oluşmuştur. Öğrencilerin demografik bilgilerini belirlemek amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen anket; siber zorbalık yapma ve siber zorbalığa maruz kalma durumlarını belirlemek amacıyla, Ayas ve Horzum (2010) tarafından geliştirilen “Siber Zorba ve Kurban Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans (n), yüzde (%), t-testi, tek faktörlü ANOVA ve Ki- Kare testlerine başvurulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, siber zorba ve siber kurban olma ile cinsiyet, internete bağlanma yeri, internet kullanım süresi ve internet kullanım amaçları arasında anlamlı farklar bulunmuştur.


ABSTRACT
The aims of this study were to determine the primary education (grades 6, 7 and 8) students’ demographical profile, information and communication tools usage tendencies, and cyber-bullying and a cyber-victimization experiences. This study was conducted using “Survey Method”. The participants of this descriptive study selected using stratified sampling method from primary schools in Bolu (Turkey) among 6, 7 and 8th grade students (n=2082). A demographic survey developed by the researchers, and the “Cyber-Bully and Victim Scale” developed by Ayas and Horzum (2010) were used to collect data. Frequencies (f), percentages (%), t-test, and one-way ANOVA for independent samples and Ki-Square tests were utilized during the analyses of data. Based on the findings; gender, the duration of internet usage and the aim of internet usage were found to be related to cyber-bullying and a cyber-victimization experiences.


ANAHTAR KELİMELER: ilköğretim, zorba, zorbalık, siber zorbalık, siber kurban.


KEYWORDS: primary education, bully, bullying, cyber-bullying, cyber-victim.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education