Beşeri Değerler ile Devamsızlık Tutumları ve Gerekçeleri Arasındaki İlişkiler


The Relationships between Human Values, Absenteeism Attitudes and Reasons


Kürşad DEMİRUTKU & Sena TEKİNAY


ÖZET
Bu çalışma, beşeri değerler ile devamsızlık tutumları ve devamsızlık gerekçeleri arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapılmıştır. Ankara’da bulunan bir vakıf üniversitesinde çeşitli bölümlerde öğrenim gören 180 öğrenci ile bir korelasyon çalışması yürütülmüştür. Katılımcıların değer yönelimleri Potre Değerler Anketi (Schwartz ve diğerleri, 2012) kullanılarak, devamsızlık tutumları ise semantik farklılıklar ölçeği ile ölçülmüştür. Ayrıca öğrenciler, ilgili alanyazından hareketle bu çalışmada kullanılmak üzere geliştirilen ölçekler üzerinde, çeşitli gerekçelerle dersi olduğu halde okula gitmeme ve okula gittiği halde derse girmeme sıklığını rapor etmişlerdir. Korelasyon analizleri hazcılık ve uyarılma değerlerine verilen önemin devamsızlık tutumları ve gerekçeleriyle olumlu, özyönelim ve uyma değerlerine verilen önemin ise olumsuz ilişkiye girdiğini göstermiştir. Devamsızlık ile ilişkili tutum ve gerekçelerin çeşitli değerleri ifade etme işlevine sahip olabileceği önerilmiştir. Sonuçlar, araştırmanın ölçüm ve örneklem özellikleri ile ilişkili kısıtlılıkları hesaba katılarak tartışılmış ve bunlara ilişkin gelecek çalışma önerileri sunulmuştur.


ABSTRACT
The present study was conducted to investigate the relationships between human values, absenteeism attitudes, and absenteeism reasons. A correlation study was carried out with 180 students who were enrolled in different programs in a private university located in Ankara. Value orientations of the participants was measured by using Portrait Values Questionnaire (Schwartz et al., 2012) and absenteeism attitudes were measured by using semantic differential scales. In addition, students reported the frequencies of not going to the campus in class-days, and not attending the classes despite being in the campus with various reasons on the scales developed by referring to the relevant literature to be used in the present study. Correlation analyses revealed that the importance of hedonism and stimulation values was positively, whereas the importance of self-direction and conformity values was negatively correlated with absenteeism attitudes and reasons. It was proposed that absenteeism attitudes and reasons might have the function of expressing different values. The results were discussed by taking into account the measurement- and sample-related limitations of the study, and corresponding suggestions for future research were presented.


ANAHTAR KELİMELER: beşeri değerler, devamsızlık, devamsızlık tutumları, devamsızlık gerekçeleri, üniversite öğrencileri


KEYWORDS: human values, absenteeism, absenteeism attitudes, absenteeism reasons, college students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education