Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlarda Buradalığın İncelenmesi


An Investigation of Presence in Three-Dimensional Multi-User Virtual Environments


Hakan TÜZÜN, Didem ALSANCAK-SIRAKAYA, Ayşe ALTINTAŞ-TEKİN & Seçil YAŞAR-EREN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğrenme için yeni olanaklar sunan üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamları kullanan katılımcıların bu ortamlara yönelik buradalık düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmada ayrıca katılımcıların buradalık düzeylerinde cinsiyetlerine göre bir farklılık olup olmadığı da incelenmiştir. Ek olarak ortam üzerinden yapılan görüşmelerde araştırmacılar tarafından tutulan alan notları ve katılımcılar ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilen nitel veriler ile katılımcıların buradalık algıları nitel açıdan incelenmiştir. Çalışmanın katılımcılarını 2010-2011 yılı Bahar döneminde İç Anadolu Bölgesindeki büyük bir devlet üniversitesinde, Eğitim Fakültesi BÖTE bölümünde Programlama Dilleri II dersine devam etmekte olan 24 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak Sosyal Buradalık Ölçeği ve Sanal Ortamda Buradalık Ölçeği kullanılmıştır. Nitel verilerin elde edilmesi için alan notları ve görüşmelerden yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre katılımcıların buradalık düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğu, buradalık düzeyinin cinsiyete göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların görüşleri doğrultusunda buradalığın oluşmasını sağlayan ortam özellikleri belirlenmiştir.


ABSTRACT
The aim of the present study was to analyze the presence levels of participants who use three-dimensional multi-user virtual environments, which present new opportunities for learning. In addition, the participants’ presence levels were compared in terms of gender. Participants’ presence levels were examined qualitatively through online interviews, field notes, and interviews with the participants. The sample comprised 24 students, who attended Programming Languages II course in a Computer Education and Instructional Technology Department at a large state university in Central Anatolia Region of Turkey in 2011 Spring semester. Social Presence Scale and Virtual Environment Presence Questionnaire were used as data collection instruments. Field notes and interviews were used in order to obtain qualitative data. The results revealed that participants had a medium presence level and these levels did not differ in terms of gender. Also, the environmental factors leading to the formation of presence were identified in line with participants’ opinions.


ANAHTAR KELİMELER: üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamlar, buradalık, sosyal buradalık


KEYWORDS: three-dimensional multi-user virtual environments, presence, social presence

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education