Dijital Yerli Çocukların ve Dijital Göçmen Ebeveynlerinin İnternet Bağımlılığına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması


Comparison of Digital Native Children’s and their Digital Immigrant Parents’ Perceptions Related to Internet Addiction


Yrd. Doç. Dr. Necmi EŞGİ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı internet bağımlılığı açısından yaşları 12 ve 17 arasında değişen dijital yerli çocukların kendilerini ve bu çocukların dijital göçmen olan ebeveynlerinin de bu çocukları algılamalarının karşılaştırılmasıdır. Bu amaca yönelik Young tarafından geliştirilen ve daha önce geçerlilik ve güvenirlik çalışması araştırmacı tarafından yapılmış olan İnternet Bağımlılık Testi (Internet Addiction Test-IAT20) ve Aile Çocuk İnternet Bağımlılık Testi (Parent Child Internet Addiction Test-PCIAT20) ölçekleri kullanılmıştır. Ölçekler 1433 çocuk ve bunların ebeveynleri olarak toplam 2866 kişiye uygulanmıştır. Çalışmada ebeveynler ile çocukların algılarının büyük bölümünün birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Dijital yerli çocukların büyük bir bölümünün kendilerini ortalama internet kullanıcısı düzeyinde görürken dijital göçmen ebeveynlerin ise büyük çoğunluğunun dijital yerli olan çocuklarını internet kullanımın da problemli bireyler olarak algıladıkları tespit edilmiştir. Algılamalardaki farklılıkların temel nedeni ölçeklerdeki zaman kullanımı alt boyutlarında ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla zamana dayalı internet kullanımını temele alan internet bağımlılığı kavramının dijital yerliler açısından tekrar gözden geçirilmesi gereklidir. Yeni tanımlamalara dayalı Dijital yerliler için farklı internet bağımlılık ölçeklerine ihtiyaç vardır.


ABSTRACT
The aim of this study was comparison of self-perception of digital native children’s between the ages of 12 and 17 versus digital immigrant parents’ perceptions towards their children related to internet addiction. In order to achieve this goal İnternet Bağımlılık Testi (Internet Addiction Test-IAT20) and Aile Çocuk İnternet Bağımlılık Testi (Parent Child Internet Addiction Test-PCIAT20) scales developed by Young are used. Young also conducted reliability and validity studies for these scales. These scales were completed by 1433 children and their parents which totals to 2866 people. Study revealed that perception of children differed in large from their parents. While vast majority of digital native children saw themselves as average internet users, digital immigrant parents perceived problems with their digital native children’s internet use. Main reason for the differences in perception surfaced in the scales sub section related to use of time. For this reason internet addiction view based of the use time should be revisited for the digital natives. There is a need for different internet addiction scales for the digital natives based on new definitions.


ANAHTAR KELİMELER: Dijital, göçmen, yerli, internet, bağımlılık


KEYWORDS: Digital, immigrant, native, internet, addiction

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education