Öğretim Elemanlarının Örgütsel Etik İklim Algıları ve Politik Davranış Algıları Arasındaki İlişkiler


The Relationships between Organizational Ethical Climate Perception and Political Behavior Perception of the Faculty Members


Doç. Dr. C. Ergin EKİNCİ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğretim elemanlarının algılarına dayalı olarak örgütsel etik iklim ile politik davranış arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görevli 440 öğretim elemanı oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Etik İklim Ölçeği ve Politik Davranış Ölçeği’nin örnekleme uygulanması ile elde edilmiştir. Araştırmanın verileri betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA testi, çoklu regresyon analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulguları öğretim elemanlarının orta düzeyde bir etik iklim ve politik davranış algısına sahip olduklarını ve etik iklim algısının politik davranış algısının anlamlı bir yordayıcısı olduğunu ortaya koymuştur. Öğretim elemanlarının etik iklim algıları ve politik davranış algıları cinsiyet ve akademik unvana göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Araştırma yükseköğretim yöneticilerinin etik iklim ve politik davranış konularında daha iyi politika ve uygulamalar geliştirebilmelerine olanak sağlayan sonuçlar sağlamaktadır.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the relationships between organizational ethical climate and political behavior on the basis of the faculty members’ perceptions. The sample of the study was comprised of 440 faculty members employed at Mugla Sıtkı Kocman University. The data of the study were collected through the Ethical Climate Questionnaire and the Political Behavior Questionnaire. In the analysis of the data, descriptive statistics, t-test, ANOVA and LSD test, multiple regression analysis were employed. The findings of the study revealed that the faculty members have medium level of ethical climate perception and political behavior perception and the faculty members’ ethical climate perception is a significant predictor of their political behavior perception. There are no significant differences among faculty members’ organizational ethical climate and political behavior perceptions regarding their gender and academic rank. The results of the study have provided opportunities for the executives of higher education to develop better policy and practices regarding ethical climate and political behaviors.


ANAHTAR KELİMELER: Yükseköğretim, öğretim, öğretim elemanları, örgütsel etik iklim algısı, örgütsel politik davranış algısı


KEYWORDS: Higher education, faculty members, organizational ethical climate perception, political behavior perception


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education