Uzaktan Eğitimin Talep Boyutu: Yönetici Perspektifinden Nitel Bir İnceleme


Demand Extent of Distance Education: A Qualitative Research From Managers’ Perspective


Tarık Anıl EKİNCİ


ÖZET
Çağımızın önemli eğitim yöntemlerinden olan uzaktan eğitim, ülkemizde son yollarda oldukça popüler hale gelmiştir. 114 devlet üniversitesinin bulunduğu 2016 Türkiye’sinde, en az bir diploma programının yürütüldüğü 35 uzaktan eğitim birimi bulunmaktadır. Mevcut örgün eğitimin yanında, 1980’lerin başından itibaren açıköğretim de ülkemizde büyük öğrenci sayılarına ulaşmıştır. Örgün eğitim, açıköğretim ve uzaktan eğitim birbiriyle rekabet içerisindedir. Rekabet düzeyi; uzaktan eğitimde genellikle benzer bölümlerin açılıyor olması ve uzaktan eğitim veren üniversitelerin çokluğu gibi etmenler nedeniyle yüksektir. Bu nedenle üniversitelerin ve uzaktan eğitim birimlerinin markalaşma gereksinimi önem taşımaktadır. Bu nitel çalışmada, uzaktan eğitim yöneticilerinin bakış açısından uzaktan eğitimdeki talep sorunu irdelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.


ABSTRACT
As an important method of education in the 21st century, distance education has been quite popular in Turkey in recent years. As of 2016, there are 114 state universities and 35 distance education units delivering at least one degree program in Turkey. In addition to formal education, open education has reached a significant number of students since early 1980’s. Formal education, open and distance education currently compete with each other. In distance education, the level of competition is particularly high because degrees in similar areas of study and the increasing number of universities delivering distance education programs. Branding seems like a crucial requirement because of these reasons. This qualitative study analyzes the demand problem from the perspective of distance education managers and proposes solutions accordingly.


ANAHTAR KELİMELER: uzaktan eğitim, talep, markalaşma, talep yönetimi


KEYWORDS: distance education, demand, branding, demand management


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education