İngilizce Dili Öğretimi Öğretmenlik Uygulamasında Stres: Tüm Paydaş Görüşleri


Stress in English Language Teaching Practicum: the Views of All Stakeholders


Assist. Prof. Dr. Abdullah COŞKUN


ÖZET
İngilizce diline verilen önem hızlı bir şekilde arttığı için, İngilizce öğretmenlerinin aldıkları hizmet öncesi eğitim daha fazla önem kazanmaktadır. Öğretmen eğitiminin en önemli kısımlarından biri son sınıf İngilizce öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine adım atmadan sınıf gözlemi ve öğretmenlik uygulaması yapmasını gerektiren öğretmenlik uygulaması dersidir. Bu ders sürecine danışman öğretmenler, danışman öğretim üyeleri, öğretmen adayları, okul yöneticileri ve öğrenciler gibi birçok farklı paydaş katıldığından, öğretmenlik uygulaması dersinin her bir paydaş üzerinde stres yaratan sebepleri açık-uçlu anketler ve mülakatlar aracılığıyla araştırılmıştır. Nitel verilerin içerik analizi tüm paydaşlar için öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili stres yaratan sorunları açığa çıkarmıştır. Çalışmanın sonunda, stres yaratan faktörler özetlenip daha az stresli bir öğretmenlik uygulaması deneyimi için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. Öğretmenlik uygulaması dersinden kaynaklanan stres faktörlerini anlamanın ilgili paydaşlara ders boyunca stresle baş etmek için gerekli önlemleri almasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
As the importance attached to the English language is rapidly increasing, the pre-service training of English teachers is becoming more and more important. One of the most essential components of teacher training programs is the practicum course requiring last year English teacher trainees (TTs) to observe classes and do practice teaching before they step into the actual teaching profession. As various stakeholders, such as mentor teachers, supervisors, teacher trainees, school administrators and students are involved in the process of this course, causes of stress on each of these stakeholders were investigated in this study by means of open-ended surveys and interviews. The analysis of the qualitative data through content analysis brought to light the practicum-related problems causing stress for all the stakeholders. Summarizing the main stress-generating factors, the study concludes with suggestions for a less stressful practicum experience. It is believed that understanding the sources of stress arising from the practicum will help relevant stakeholders take necessary precautions to manage stress throughout the course.


ANAHTAR KELİMELER: İngilizce dili öğretimi, öğretmenlik uygulaması, stres, hizmet öncesi öğretmenler


KEYWORDS: English Language Teaching, Practicum, Stress, Pre-service teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education