Politik Beceri ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi


Investigating the Relationship between Political Skill and Psychological Capital According to Opinions of Teachers


Murat ÖZDEMİR & Safiye Çiğdem GÖREN


ÖZET
Bu araştırmada psikolojik sermaye ve politik beceri arasındaki ilişkinin nasıl olduğu, öğretmen görüşlerine dayalı olarak analiz edilmiştir. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin sahip oldukları psikolojik sermayenin, politik beceriyi ne oranda açıkladığı da incelenmiştir. Araştırmaya 2013-2014 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Ankara ili Altındağ ilçelesindeki 15 ilkokul ve ortaokulda görev yapmakta olan 325 öğretmen katılmıştır. Veriler Politik Beceri Envanteri ve Psikolojik Sermaye Ölçeği ile elde edilmiştir. Katılımcılardan toplanan veriler aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzdelik değer gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra doğrulayıcı faktör analizi (DFA), Pearson korelasyon ve hiyerarşik çoklu regresyon ile çözümlenmiştir. Analiz sonuçları öğretmenlerin politik beceri ve psikolojik sermaye algılarının görece yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırmada psikolojik sermaye ile politik beceriler arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon olduğu saptanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular, öğretmenlerin demografik özelliklerinin politik becerileri üzerinde etkili olmadığını ancak psikolojik sermaye alt boyutlarının ayrı ayrı politik becerinin anlamlı birer yordayıcısı olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
In this study the relationship between political skill and psychological capital was investigated according to opinions of teachers. This study also investigated how teachers’ psychological capital influences their political skill. The study was conducted with 325 teachers working in 15 primary and secondary schools in the district of Ankara Altındağ. Within this scope, Psychological Capital Questionnaire and Political Skill Inventory were applied to participants. The scales gathered from participants analyzed via mean, standard deviation, Pearson correlation and hierarchical multiple regression. After the analysis, it was found that the level of teachers’ political skill and psychological capital were relatively high. It was determined that there was a positive, medium level and statistically significant relation between political skill and psychological capital. Besides, the results showed that demographic features of teachers didn’t affect political skill, but all sub-dimensions of psychological capital were significant predictors of political skill.


ANAHTAR KELİMELER: Politik beceri, psikolojik sermaye, öğretmen


KEYWORDS: Political skill, psychological capital, teacher

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education