Yaşantısal Öğrenme Kuramının Öğrencilerin Motivasyonel İnançları ve Akademik Başarılarına Etkisi


Effects of the Theory of Experiential Learning on Students’ Motivational Beliefs and Academic Achievement


Yrd. Doç. Dr. Esma ÇOLAK


ÖZET
Çalışmada aktif öğrenmeyi ve bireysel farklılıkları temel alan yaşantısal öğrenme kuramı merkeze alınmıştır. Kuramın öğrenme stillerine göre düzenlenmiş yapısının bireylerin akademik başarıları ve motivasyonel inançları üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin motivasyonel inançları ve akademik başarılarının öğrenme stillerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Bu amaçla hazırlanan tasarım 6. sınıfta okumakta olan 37 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde 10 ders saati boyunca uygulanmıştır. Çalışmada araştırmacı tarafından hazırlanan akademik başarı testi ve Pintrinch ve De Groot (1990) tarafından geliştirilen Üredi (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan Motivasyonel Stratejiler Ölçeği öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Ayrıca Kolb tarafından geliştirilen ve Gencel (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan Öğrenme Stilleri Envanteri III ile öğrencilerin öğrenme stilleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda yaşantısal öğrenmenin öğrenme stillerine duyarlı yapısının öğrencilerin akademik başarıları ve motivasyonel inançları üzerindeki olumlu etkisi ortaya konmuştur. Çalışmada öğrencilerin motivasyonel inançları ve akademik başarılarının öğrenme stillerine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bu durum hazırlanan tasarımın tüm öğrenme stillerine uygun olması ile açıklanmıştır.


ABSTRACT
This study focuses on the theory of experiential learning, which is one of the approaches based on active learning and individual differences. The aim of the study is to examine the effects of the structure of the theory, which is organized on the basis of learning styles, on individuals’ academic achievement and motivational beliefs. In addition, the study examines whether students’ motivational beliefs and academic achievement vary by learning style. The design prepared with this purpose was applied for 10 class hours to a group of 37 students. An academic achievement test developed by the researcher, and the Motivational Strategies Scale developed by Pintrinch and De Groot (1990) and adapted to Turkish by Üredi (2005) were used as pretest and posttest. In addition, the Learning Styles Inventory III, developed by Kolb and adapted to Turkish by Gencel (2006) was used to identify the learning styles of the students. The findings of the study showed that the learning style sensitive structure of the experiential learning theory had positive effects on students’ academic achievement and motivational beliefs. Another finding of the study was that students’ motivational beliefs and academic achievement did not vary by learning style, which implies that the design prepared is suitable for all learning styles.


ANAHTAR KELİMELER: Yaşantısal öğrenme, motivasyonel inançlar, öğrenme stili


KEYWORDS: Experiential learning, motivational belief, learning style

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education