Matematik Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Bilgisi Üzerine Türkiye’de Yapılan Araştırmaları İnceleyen Bir Meta-Sentez Çalışması


A Meta-Synthesis Study Identifying the Landscapes of Pre- and In-service Math Teachers’ Knowledge in the Turkish Context


Gülçin GÜLMEZ-DAĞ & Ali YILDIRIM


ÖZET
Bu çalışmanın amacı matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilgileri üzerine yapılmış veriye dayalı araştırmaların bir meta-sentezini sunarak konu ile ilgili Türkiye bağlamındaki kavramsal altyapının bulunduğu noktayı belirlemektir. Öğretmen bilgisi kavramının iç içe geçmiş ve karmaşık yapısı düşünüldüğünde (Seidel & Shavelson, 2007) bu araştırma, sözü geçen öğretmenlerin bilgi yapılarınınTürk araştırmacılarca hangi boyutlarıyla ele alındığını ortaya koyması ve hangi alanlarda araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermesi bakımlarından ulusal alan yazına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu amaca ulaşmak üzere çalışma, Academic Search Complete, Education Source, ERIC, Humanities International Complete, ULAKBİM ve Google Scholar veri tabanları kullanılarak erişilen ve konuyla doğrudan bağlantılı olan 25 araştırma makalesinin bir incelemesini sunmaktadır. Yapılan tematik analiz, Türkiye’de yürütülmüş olan çalışmaların iki boyutta yoğunlaştığını göstermiştir: (a) Matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının belli matematiksel kavrama dair bilgi düzeylerinin belirlendiği çalışmalar ve (b) katılımcıların matematik bilgisini düzenlenen eğitim programları, çalıştaylar ve geliştirilen dersler yoluyla geliştirmeyi hedefleyen çalışmalar. Bunun yanı sıra, incelenen araştırmaların büyük bir bölümünün öğretmen adayları ile gerçekleştirildiği (N=21) ve araştırma deseni olarak çoğunlukla nitel yöntemin izlendiği (N=22) de çalışmanın bulguları arasındadır. Sunduğu ve tartıştığı verilerle bu çalışmanın gelecekteki araştırmalara ışık tutması ve öğretmen yetiştirme programları ile hizmet-içi eğitime bilgi sağlaması bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
This study aims to present a synthesis of empirical studies conducted in Turkey on pre- and in-service math teachers’ knowledge and to recapitulate the existing conceptualization in this particular line of research in the local context. Considering the interwoven and sophisticated nature of teachers’ knowledge (Seidel & Shavelson, 2007), it sets out to enhance the understanding on what constitutes and should constitute these math teachers’ knowledge by discovering the frequently studied research strands in the literature. To this end, this paper reviews 25 empirical research studies identified through Academic Search Complete, Education Source, ERIC, Humanities International Complete, ULAKBIM, and Google Scholar databases. Thematic analysis revealed two majorly studied strands in the field: (a) studies that identify teachers’ knowledge levels in terms of certain mathematical concepts, and (b) studies that try to develop math teachers’ knowledge through workshops, courses, and programs particularly designed to reach specific objectives. In addition, majority of research was seen to be carried out with pre-service teachers (N = 21); and qualitative methodology was the most commonly consulted research design (N = 22). With its findings, this study bears the potential to direct future research and contribute to pre-service mathematics teacher education programs and in-service trainings.


ANAHTAR KELİMELER: matematik öğretmenlerinin bilgisi, alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi, meta-sentez


KEYWORDS: math teachers’ knowledge, content knowledge, pedagogical content knowledge, meta-synthesis

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education